Voorwaarden voor certificering

Voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen om door BRUGEL te worden gecertificeerd:

 • De houder van een GSC-rekening is de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de gedecentraliseerde productie-installatie, op basis van een bewijsstuk (factuur van de installateur, akte, contract enz.).
  In geval van leasing met recht van opstal worden de GSC’s toegekend aan de "lessor" (de economische en juridische eigenaar).
  In geval van leasing zonder drecht van opstal worden de GSC’s toegekend aan de lessee (economische eigenaar, de huurder van de productie-installatie).
  GSC’s worden immers gelijkgesteld met een fructus, net als de geproduceerde elektriciteit.

 • De meetapparaten voor de boeking van de door de installatie geproduceerde (en in het geval van WKK verbruikte) hoeveelheden energie moeten voldoen aan de Europese Richtlijn voor meetinstrumenten (MID). Voorbeeld :

 • De installatie moet worden onderworpen aan en in regel zijn met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), en de elektrische en positieschema’s moeten de voorschriften van de SPF Economie.FOD Economie naleven.

 • De installatie moet verbonden zijn met een compteur bidirectionnelbidirectionele meter (A+/A-) en goedgekeurd door Sibelga (zie "Sibelga Attest" in de paragraaf "elektriciteitsproductie".

 • De installatie moet voldoen aan de conditions voorwaarden  van de stedenbouwkundige vergunning.

ST: als er stroomtransformatoren zijn geïnstalleerd, beveelt Brugel ST's aan met een nauwkeurigheidsklasse die zijn beschreven in l’annexe 2bijlage 2 van de technisch reglement van het Waalse Gewest

De vernieuwing van een bestaande installatie geeft geen recht op een nieuwe GSC-periode van 10 jaar (vernieuwing is de gedeeltelijke of volledige vervanging van een bestaande installatie).

Er zijn echter uitzonderingen:

 1. Als de nieuwe installatie een hoger vermogen heeft dan de vorige, dan geeft het verschil (delta) van extra kWp recht op GSC's,  op voorwaarde dat het ontwerp toestaat dat de elektriciteit geproduceerd door het extra deel afzonderlijk wordt gemeten ten opzichte van het deelequivalent aan de vorige installatie.

 2. Indien de installatie “buiten werking” is, op basis van bewijsstukken en rapporten.

Aanvullende voorwaarden voor fotovoltaïsche installaties:

 • De omvormer moet voldoen aan de technische voorschriften C10/11 van Synergrid. De lijst met omvormers is beschikbaar in de sectie “Gehomologeerde materialen”, lijst “Andere” in paragraaf C10/26"

 • De installatie moet voldoen aan de geldende stedenbouwkundige regels (fr/nl).

 • Voor BIPV (Building Integrated Photovoltaics) zijn specifieke coëfficiënten van toepassing volgens de volgende voorwaarden: zie diagram (document binnenkort beschikbaar).
  Voor meer informatie, zie notre proposition 27 bisons voorstel 27bis.

De volledige lijst met te leveren bijlagen bevindt zich in het aanvraagformulier voor de certificering.

Aanvullende voorwaarden voor WKK:

De gecertificeerde hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas die hun nuttige warmte in termen van geleverde MWh voor meer dan 75 % leveren aan meerdere residentiële afnemers krijgen een vermenigvuldigingscoëfficiënt toebedeeld toegepast op het aantal groenestroomcertificaten berekend.

Huishoudelijke afnemer : de op het net aangesloten afnemer die elektriciteit aankoopt voor hoofdzakelijk huishoudelijk gebruik en waarvan de factuur wordt opgemaakt op zijn eigen naam.

De vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt slechts toegekend op voorwaarde dat BRUGEL aangetoond wordt dat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie goed gedimensioneerd is.

- Voor de bestaande constructies is een goed gedimensioneerde warmtekrachtkoppelingsinstallatie een installatie:

 1. die gedimensioneerd is op de totale thermische behoefte van de site, verminderd met 30% om rekening te houden met de effecten van rationeel energiegebruik;

 2. waarvan het vermogen toelaat meer dan 90% van de thermische behoefte die ingevuld kan worden met warmtekrachtkoppeling en zoals bepaald onder punt 1 hierboven te produceren;

 3. die een positieve jaarlijkse nettowinst oplevert voor de gebruikers van de nuttige warmte die wordt geproduceerd door de warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

- Voor  nieuwe constructies laat het geselecteerde vermogen toe 90 % van de thermische behoefte die ingevuld kan worden met warmtekrachtkoppeling te produceren, zonder evenwel rekening te houden met een voorafgaande vermindering van 30 % van de totale thermische behoefte van de bevoorrade klanten.

- De thermische behoefte die kan worden ingevuld met warmtekrachtkoppeling, komt overeen met de oppervlakte van de grootst mogelijke rechthoek binnen de afnemende curve van de totale thermische behoefte van de afnemers waarin werd voorzien, desgevallend verminderd met een factor van 30 %.

De tool CogenOptitherm kan worden gebruikt om de juiste dimensionering te berekenen.

Nuttige link vers l'arrêténaar het besluit inzake de exploitatie van warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Nuttige documenten en links

De verschillende formulieren zijn beschikbaar op de pagina "Formulieren"

Algemeen:

- Lijst van erkende controleorganismen voor de AREI (zie onderaan de pagina)

- Lijst van FV- en WKK-installateurs (via Leefmilieu Brussel of via de vereniging RESCert)

Warmtekrachtkoppeling:

- Tools voor de relevantie, de berekening van de rendabiliteit en de dimensionering van WKK (via Leefmilieu Brussel of via Energie Wallonie)

- Algemene informatie via de website Gids duurzame gebouwen

- Calorische bovenwaarde gas via de website van Sibelga

- Bezoekverslag (alleen beschikbaar in het Frans)

Fotovoltaïsch:

- Financiële simulator en berekening van de rendabiliteit

- Zonnekaart

- Lijst met erkende uitrusting (omvormers) op de lijst met gehomologeerd materieel van Synergrid (zie "anders" - C10/26)

- Checklist & modelbestek

- Bezoekverslag (alleen beschikbaar in het Frans)