Zie de documenten
26.06.2019

Beslissing 111 betreffende de datum van inwerkingtreding van het einde van het compensatieprincipe

BRUGEL beslist dat er vanaf 1 januari 2020 geen compensatie meer kan zijn voor de distributienettarieven. BRUGEL is van mening dat een aanpassing van de huidige MIG het mogelijk maakt een einde te maken aan het compensatieprincipe.

Categorieën :
 • Groene stroom
26.06.2019

Beslissing 112 betreffende het voorstel tot verlenging van de geldigheidsduur van de modelcontracten tussen de distributienetbeheerder en de flexibiliteitsdienstverlener op het distributienet midden- en laagspanning voor de levering van FCR aan ELIA

BRUGEL keurt de aanvraag van SYNERGRID voor verlenging van de geldigheid van de modelcontracten tussen de DNB en de FSP voor de levering van FCR van klanten die op het elektriciteitsdistributienet aangesloten zijn op respectievelijk midden en laagspanning goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
05.06.2019

Beslissing 97 betreffende de opstelling van een kader voor afwijking van de markt- en tariefregels

BRUGEL heeft een kader aangenomen dat de procedures en criteria bepaalt waaronder projectpromotoren een aanvraag kunnen indienen en afwijkingen van markt- en / of tariefregels kunnen bekomen, voor innovatieve projecten op de elektriciteitsmarkt gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Tarieven
22.05.2019

Beslissing 100 houdende de richtlijnen van de tariefmethodologieën die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor gaas voor de periode 2020-2024 inzake ‘tariefontwerpgas’

Deze beslissing legt de richtlijnen vast voor de tariefstructuur inzake de aardgasdistributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze richtlijnen zijn opgesteld overeenkomstig de tariefmethodologieen in overleg met de netbeheerder Sibelga.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
22.05.2019

Beslissing 98 betreffende de klacht ingediend door dhr. X tegen distributienetbeheerder SIBELGA en energieleverancier LAMPIRIS

Betwisting van het tarief voor de sluiting van de meters als gevolg van een eindecontractprocedure voor het jaar 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Klachten
22.05.2019

Beslissing 99 tot aanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur Mevrouw Dalila Labachi aan in de hoedanigheid van lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
16.05.2019

Beslissing 96 betreffende het bedrag van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die worden toegekend aan de leden van de Raad van bestuur en tot vaststelling van een overzicht van de werkinstrumenten die hun ter beschikking worden gesteld

De raad van bestuur van BRUGEL bepaalt het bedrag van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die worden toegekend aan zijn leden en beslist omtrent een overzicht van de werkinstrumenten die hun ter beschikking worden gesteld. Deze beslissing moet goedgekeurd worden door de Regering. Op basis van deze beslissing wil BRUGEL zich als voorbeeldige administratieve instantie voegen naar het toepasselijke wettelijke kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL wil evenwel ook aan de alarmbel trekken omtrent het feit dat de algemene maatregelen opgelegd door dit wettelijke kader, afbreuk doen aan de goede werking en aan de onafhankelijkheid van de regulator.

Categorieën :
 • Regulatoren
07.05.2019

Beslissing 95 betreffende de modaliteiten van het door SIBELGA gevoerde onderzoek voorafgaand aan de afsluiting van een leveringspunt

BRUGEL legt in overleg met SIBELGA de modaliteiten vast voor het onderzoek dat die laatste moet uitvoeren vóór de afsluiting van een afnamepunt dat niet toegekend is, niet gedekt is door een contract of niet standaard beleverd wordt (MOZA). In deze beslissing wordt toelichting gegeven bij de regels die van toepassing zijn op dit onderzoek, bij het proces dat moet worden gevolgd door de onderzoeker en bij de verplichte documenten die moeten worden overhandigd door SIBELGA.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
24.04.2019

Beslissing 89 met betrekking tot de klacht van Mevrouw X tegen SIBELGA

Een aanvraag van werken met betrekking tot een nieuwe laagspanningsaansluiting vereist geen enkele voorafgaande detailstudie. Bijgevolg mogen de kosten voor een detailstudie niet doorberekend worden aan de aanvrager.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Jurisprudentie
 • ,
 • Consumentenrechten
24.04.2019

Beslissing 90 betreffende de richtlijnen voor de toepassing van de KPI’s in verband met het mechanisme van stimulerende tarifering

BRUGEL besluit richtlijnen vast te stellen voor de toepassing van de tariefmethodologieën voor elektriciteit en gas met betrekking tot het schema voor de aanvraag tot inwerkingtreding van de KPI’s in verband met het mechanisme van stimulerende tarifering voor de kwaliteit van de dienstverlening van SIBELGA.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Klachten
24.04.2019

Beslissing 92 tot aanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur mevrouw Margot LLAVE aan in de hoedanigheid van lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
24.04.2019

Beslissing op eigen initiatief 91 betreffende de bepaling van ‘nieuwe’ installaties in de zin van de Europese netcodes

BRUGEL besluit dat installaties die onder verordening (EU) 2016/631 respectievelijk verordening (EU) 2016/1833 vallen pas als ‘nieuw’ in de zin van deze verordeningen beschouwd zullen worden, vanaf twee maanden na de publicatie van de goedkeuring door BRUGEL van de voorstellen van algemene vereisten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
24.04.2019

Bevestigingsbeslissing 85 betreffende de besluiten genomen door de Raad van bestuur van BRUGEL tussen 1 januari 2019 en 1 mart 2019 met betrekking tot de watersector

Bevestigingsbeslissing betreffende de besluiten genomen door de Raad van Bestuur van BRUGEL tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2019 inzake de watersector.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Water
03.04.2019

Beslissing 87 betreffende de goedkeuring van de RAB "elektriciteit" en de RAB "gas"op31/12/2018

Opgesteld op basis van artikel 9quinquies van de ‘elektriciteitsordonnantie’ en van artikel 10ter van de ‘gasordonnantie’.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
03.04.2019

Beslissing 88 houdende de richtlijnen van de tariefmethodologieën die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024 inzake het schema van de IT-roadmap

Dit document beschrijft de hoofdlijnen van de IT-roadmap waarop de elektriciteits- en gastariefmethodes in 1.1.4 zijn gericht.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
27.03.2019

Beslissing 93 betreffende de klacht ingediend door dhr. X tegen de distributienetbeheerder SIBELGA

Indien de aard van de aanvraag tot tussenkomst van de gebruiker van het distributienet betrekking heeft op een probleem op zijn privatieve installatie, heeft Sibelga het recht om hem kosten voor nodeloze verplaatsing in rekening te brengen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Jurisprudentie
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
27.03.2019

Bevestigingbeslissing 86 betreffende de besluiten genomen door de Raad van Bestuur van BRUGEL tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2019 met betrekking tot de elektriciteits- en gassector

Rekening houdend met de wil om de rechtszekerheid van de beslissingen die werden genomen tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2019 te garanderen, heeft de Raad van Bestuur van BRUGEL, regelmatig samengesteld, beslist de volgende besluiten te bekrachtigen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
20.02.2019

Beslissing 83 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onerneming DATS 24

BRUGEL heeft beslist om aan de onderneming DATS 24, die al over een leveringsvergunning voor elektriciteit beschikt in Vlaanderen, een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Leveringsvergunningen
06.02.2019

Beslissing 82 betreffende de klacht ingediend door dhr. X tegen de distributienetbeheerder SIBELGA

Het niet uitvoeren van werken door de netgebruiker, hoewel ze door SIBELGA waren gevraagd vóór haar interventie, leidt tot facturatie van de nodeloze verplaatsing aan deze gebruiker.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Klachten
06.02.2019

Beslissing 84 betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2019

Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL). Definitieve versie na voorlegging aan syndicale consultatie en advies van de Minister.

Categorieën :
 • Regulatoren
09.01.2019

Beslissing 81 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet

Conform de ordonnanties en de geldende tariefmethodologie keurt deze beslissing de door Sibelga aangebrachte aanpassingen voor 2019 van de tarieven voor de doorrekening van de transmissiekosten en de verschillende toeslagen goed.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
05.12.2018

Beslissing 80 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA.

Deze beslissing heeft tot doel het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas goed te keuren, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA, vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 juli 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
21.11.2018

Beslissing 70 tot aanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL.

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur de heer Farid Fodil Pacha aan in de hoedanigheid van lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
21.11.2018

Beslissing 76 betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017 - Elektriciteit.

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL elk jaar de door de netbeheerder Sibelga gerapporteerde tariefsaldi. Deze beslissing presenteert de saldi voor het boekjaar 2017 en de door BRUGEL tijdens deze controle aangestipte aandachtspunten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
21.11.2018

Beslissing 77 betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017 - Gas.

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL elk jaar de door de netbeheerder SIBELGA gerapporteerde tariefsaldi. Deze beslissing presenteert de saldi voor het boekjaar 2017 en de door BRUGEL tijdens deze controle aangestipte aandachtspunten.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tarieven
16.11.2018

Beslissing 71 het door Elia ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de aansluiting van verbruikers

BRUGEL keurt het door ELIA ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/1388 van de commissie van 17 augustus 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 72 betreffende het door ELIA ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

BRUGEL keurt het door ELIA ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/631 van de commissie van 14 april 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 73 betreffende het door ELIA ingediende voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types B, C en D in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

BRUGEL keurt de het voorstel van ELIA voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van de types B, C en D goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 74 betreffende het door SYNERGRID ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de aansluiting van verbruikers.

BRUGEL keurt het door SYNERGRID ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/1388 van de commissie van 17 augustus 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
16.11.2018

Beslissing 75 betreffende het door SYNERGRID ingediende voorstel voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.

BRUGEL keurt het door SYNERGRID ingediende voorstel van algemene toepassingseisen van verordening (EU) 2016/631 van de commissie van 14 april 2016 af.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
25.10.2018

Beslissing 68 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel 'elektriciteit' van SIBELGA voor het jaar 2019

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast maken de wijzigingen van de elektriciteitsordonnantie in 2018 ook de berekening van de index van de wegenisretributie voor januari mogelijk. Deze beslissing keurt deze tariefaanpassingen voor het jaar 2019 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
25.10.2018

Beslissing 69 betreffende de goedkeuring van het specifieke tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor het jaar 2019.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast maken de wijzigingen van de gasordonnantie in 2018 ook de berekening van de indexering van de wegenisretributie voor januari mogelijk. Deze beslissing keurt deze tariefaanpassingen voor het jaar 2019 goed.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.08.2018

Beslissing 67 betreffende de aanvraag van SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH tot intrekking van de classificatie van een elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie overeenkomstig verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net

Naar aanleiding van het besluit van SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH om de productie en verkoop van de Dachs SE stop te zetten, besluit BRUGEL de classificatie als opkomende technologie ervan in te trekken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
12.07.2018

Beslissing 66 betreffende de aanvraag tot heroverweging van de heer Y namens de vennootschap X inzake de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017

BRUGEL besluit haar besluit van 9 november 2017 te herzien en bijgevolg het certificaat van certificering niet in te trekken en groene certificaten te blijven verlenen.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Klachten
03.05.2018

Beslissing 61 betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2018

Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
 • Regulatoren
19.04.2018

Beslissing 62 betreffende de benoeming van de leden van de Klachtendienst van BRUGEL

Met deze beslissing stelt de Raad van Bestuur de verantwoordelijken aan voor de behandeling van de klachten ingediend tegen een dienst of een medewerker van BRUGEL in overeenstemming met de geldende Brusselse wettelijke bepalingen.

Categorieën :
 • Regulatoren
19.04.2018

Beslissing 63 betreffende de benoeming van een lid van de Geschillendienst van BRUGEL

Met deze beslissing benoemt de Raad van Bestuur Marie-Elise CAVALLO tot lid van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
19.04.2018

Beslissing 64 betreffende de aanvraag tot heroverweging van de heer Y inzake de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017

Dit document is een beslissing genomen in het kader van de aanvraag tot heroverweging ingediend door de heer Y tegen de beslissing van BRUGEL van 9 november 2017 met als voorwerp de intrekking van het certificeringsattest en de stopzetting van de toekenning van groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Klachten
19.04.2018

Beslissing 65 betreffende het protocolakkoord tussen de Federale Ombudsdienst voor Energie en de Geshillendienst van BRUGEL

Deze protocolakkoord heeft het doel om een toekomstige samenwerking af te sluiten tussen de Geschillendienst en de Ombudsdienst voor Energie.

Categorieën :
 • Regulatoren
12.01.2018

Beslissing 59 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie

Conform de ordonnanties en tariefmethodes voor elektriciteit en gas, worden de distributietarieven automatisch aangepast na de jaarlijkse indexering van de post van de wegenisretributie. Bovendien worden de tarieven voor de doorrekening van de transmissiekosten en de verschillende toeslagen van de distributienetbeheerder ook jaarlijks aangepast. Deze beslissing keurt de door SIBELGA doorgevoerde aanpassingen voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
14.11.2017

Beslissing 54bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Elektriciteit

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
14.11.2017

Beslissing 55bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2016 - Gas

Conform de tariefmethodologie 2015-2019 controleert BRUGEL jaarlijks de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeeheerder SIBELGA. Deze beslissing stelt de saldi voor voor het boekjaar 2016, evenals de aandachtspunten die BRUGEL bij deze controle heeft aangestipt.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 57 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "Elektriciteit" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt de tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Tarieven
25.10.2017

Beslissing 58 betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "GAS" van SIBELGA voor het jaar 2018.

Als gevolg van de in 2016 aan de tariefmethodologie aangebrachte wijzigingen, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag voor de vennootschapsbelasting jaarlijks geactualiseerd. Deze beslissing keurt deze tarieven voor het jaar 2018 goed.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
08.09.2017

Beslissing 56

Betreffende de handtekeningdeleatie bij BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
25.08.2017

Beslissing 53

Betreffende het huishoudelijk reglement van BRUGEL

Categorieën :
 • Regulatoren
30.06.2017

Beslissing 43bis betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017 - gewijzigde versie na syndicale consultatie en advies van de Minister

Categorieën :
 • Regulatoren
18.05.2017

Beslissing 50

Betreffende de aanvraag van Ökofen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft m.b.H voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Beslissing 51

Betreffende de aanvraag van Remeha NV voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
18.05.2017

Beslissing 52

Betreffende de aanvraag van SenerTec GmbH voor de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opkomende technologie

Categorieën :
 • Elektriciteit
21.04.2017

Beslissing 47

Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
24.03.2017

Beslissing 49

Betreffende de aaanstelling van de leden van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
10.03.2017

Beslissing 46

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL Na consultatie.

Categorieën :
 • Regulatoren
13.01.2017

Beslissing 45

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie.

Categorieën :
 • Tarieven
13.01.2017

Beslissing 43

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2017.

Categorieën :
 • Regulatoren
12.12.2016

Beslissing 44

Betreffende de klacht ingediend door de heer X tegen de netwerkkosten van SIBELGA.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Jurisprudentie
25.11.2016

Beslissing 41

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel "elektriciteit' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'elektriciteit'.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
25.11.2016

Beslissing 42

Betreffende de goedkeuring van het specifiek tariefvoorstel 'GAS' van SIBELGA voor het jaar 2017-2019 en de bestemming van het tariefreguleringsfonds 'GAS'.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
10.11.2016

Beslissing 39

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
10.11.2016

Beslissing 40

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1 september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
14.10.2016

Ontwerp van beslissing 38

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL

Categorieën :
 • Sociale aspecten
30.09.2016

Ontwerp beslissing 36

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
30.09.2016

Ontwerp beslissing 37

Betreffende de aanpassingen aangebracht aan de tariefmethodologie van BRUGEL op 1st september 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
20.09.2016

Beslissing 35

Betreffende de administratieve sanctieprocedure tegen LAMPIRIS.

Categorieën :
26.08.2016

Beslissing 33

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Elektriciteit.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
26.08.2016

Beslissing 34

Betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2015 - Gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
13.05.2016

Beslissing 32

Betreffende de handtekeningdelegatie binnen BRUGEL- 2016.Opgesteld in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van BRUGEL.

Categorieën :
19.02.2016

Beslissing 31

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2016. Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
22.01.2016

Beslissing 29 tot wijziging van beslissing 28

Betreffende de aanstelling van boekhouders en boekhouders-schatbewaarders.

Categorieën :
22.01.2016

Beslissing 30

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet, de aanpassing van de wegenisretributie 2016.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Beheer van het net
17.11.2015

Beslissing 28

Betreffende de aanstelling van de boekhouder, de vervangende boekhouder, de boekhouder-schatbevaarder en de vervangende boekhouder-schatbevaarder.

Categorieën :
30.10.2015

Beslissing 27

Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Categorieën :
07.08.2015

Beslissing 25

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 20144 - ELEKTRICITEIT.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
07.08.2015

Beslissing 26

Betreffende de door de CVBA SIBELGA gerapporteerde saldi met betrekking tot de exploitatiejaren 2013 en 2014 - GAS.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
05.06.2015

Beslissing 24

Betreffende het personeelsplan van BRUGEL voor het jaar 2015.Opgesteld in toepassing van artikel 6 en 42 van het Besluit van de Regering van het BHG van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL).

Categorieën :
20.02.2015

Beslissing 23

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de aanpassing van de toeslag verbonden met de vennootschapsbelasting.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
23.01.2015

Beslissing 22

Betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet en de aanpassing van de wegenisretributie

Categorieën :
 • Tarieven
12.12.2014

Belissing 21

Betreffende de aanvaarding van het aangepast tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
12.12.2014

Beslissing 20

Betreffende de aanvaarding van het aangepast tariefvoorstel "elektriciteit" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
12.11.2014

Beslissing 18

Betreffende de verwerping van het initiële tariefvoorstel "elektriciteit" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
12.11.2014

Beslissing 19

Betreffende de verwerping van het initiële tariefvoorstel "gas" van SIBELGA voor de regulatoire periode 2015-2019.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
01.09.2014

Beslissing 16

Betreffende de tariefmethodologie elektriciteit.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
01.09.2014

Beslissing 17

Betreffende de tariefmethodologie gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
16.07.2014

Beslissing 15

Betreffende de praktische modaliteiten voor de annulatie van de garanties van oorsprong in het kader van de brandstofmix.

Categorieën :
 • Groene stroom
23.05.2014

Beslissing 14

Betreffende de toepassing van artikel 25octies § 7 en 8 van de elektriciteitsordonnatie.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
17.05.2013

Beslissing 13

Betreffende de schadevergoedingsformulier voorgelegd door de FEBEG. Opgesteld in toepassing vande bepalingen van de ordonnanties betreffende de organisatie van, respectievelijk, de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt.betreffende het ontwerp van schadevergoedingsformulier voorgelegd door de FEBEG.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
08.02.2013

Beslissing 12

Betreffende de praktische modaliteiten voor de quotuminlevering 2012.

Categorieën :
 • Groene stroom
24.01.2013

Beslissing 11

Betreffende de Interpretatie van de definitie van de titularis van een gedecentraliseerde productie-installatie.

Categorieën :
 • Groene stroom
16.03.2012

Beslissing 09

Betreffende de wijziging van het huishoudelijk reglement van BRUGEL

Categorieën :
16.03.2012

Beslissing 10

Betreffende de delegatie van handtekening bij BRUGEL. Opgesteld in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van BRUGEL.

Categorieën :
09.11.2011

Beslissing 08

Betreffende de wijziging van het huishoudelijk reglement van BRUGEL om de werkwijze van de Geschillendienst vast te stellen.

Categorieën :
26.03.2010

Beslissing 07

Betreffende de opening van de Waalse markt van groenestroomcertificaten die in aanmerking komen voor de afgifte van groenestroomcertificaten voor de naleving van het quotum 2009, ingevolge de beslissing 20080128-01.

Categorieën :
 • Groene stroom
27.01.2010

Beslissing 06

Betreffende de afsluiting van de administratieve sanctieprocedure gericht tegen Lampiris S.A.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
30.03.2009

Beslissing 05

Betreffende de opening van de Waalse markt van groenestroomcertificaten die in aanmerking komen voor de afgifte van groenestroomcertificaten voor de naleving van het quotum 2008, ingevolge de beslissing 01.

Categorieën :
 • Groene stroom
06.02.2009

Décision 04

Betreffendede praktische modaliteiten voor de inlevering van de groenestroomcertificaten voor de naleving van het quotum 2008, tot wijziging van beslissing 2008-01.

Categorieën :
 • Groene stroom
09.05.2008

Beslissing 03

Betreffende de subdelegatie van bevoegdheden binnen BRUGEL.

Categorieën :
07.03.2008

Beslissing 02

Betreffende de aanvragen tot vrijstelling van de bijdrage van art. 26 van de elektriciteitsordonnantie en van de wegenisretributie (art. 28 van de gasordonnantie), ingediend door Infrabel en de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
28.01.2008

Beslissing 01

Betreffende de praktische modaliteiten voor de inlevering van de groenestroomcertificaten voor de naleving van het quotum 2007.

Categorieën :
 • Groene stroom