Onze engagementen

Om zijn prerogatieven zo goed mogelijk uit te oefenen, heeft de raad van bestuur van BRUGEL zijn strategische verplichtingen voor een efficiënte marktwerking gedefinieerd.

Een performante en rechtvaardige energiemarkt garanderen ten gunste van de verbruiker

 • De goede werking van de markt controleren en een ‘level playing field’ handhaven voor alle energieactoren ;

 • Controleren of de economische actoren op de markt hun verplichtingen tot openbare dienstverlening nakomen, in het bijzonder de verplichtingen die de bescherming van de meest kwetsbare groepen van de bevolking beogen.

Een efficiënte en duurzame ontwikkeling van het distributienet en het gewestelijk transmissienet voor gas en elektriciteit bevorderen

 • De investeringsplannen van de beheerder van het distributienet voor gas en elektriciteit en van de beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit controleren ;

 • Controleren of diezelfde actoren de technische reglementen naleven en zich ervan vergewissen of de reglementen overeenstemmen met de realiteit van de markt ;

 • De kwaliteit van de netten opvolgen en de netbeheerders helpen om hun netwerken op een duurzame manier te ontwikkelen (smart grid, smart metering, de integratie van hernieuwbare energie).

De overheid kwalitatief, nauwgezet en proactief adviseren over de energiemarkt in Brussel

 • Regelmatig verslag uitbrengen aan het Brussels Parlement over de goede werking van de markt en de bescherming van de verbruikers en in het bijzonder de meest kwetsbare ;

 • Op haar verzoek of op eigen initiatief adviezen en aanbevelingen formuleren voor de Regering over de belangrijkste uitdagingen van de energiemarkt.

Optimaal onze bevoegdheid en rol op energievlak uitspelen

 • Actief samenwerken met de andere Belgische en Europese regulatoren ;

 • Alle stakeholders op de markt adviseren en de dialoog tussen de verschillende partijen bevorderen ;

 • De informatie consolideren die nuttig is voor de verschillende betrokken partijen. 

Ten dienste staan van de bevolking

 • Regelmatig en op een toegankelijke manier alle doelgroepen informeren over hun rechten en plichten ;

 • Op een zo doeltreffend mogelijke manier de klachten van verbruikers ontvangen en behandelen, dan wel doorsturen naar de bevoegde diensten ;

 • innen de toegestane termijn het statuut van beschermde afnemer toekennen aan personen met betalingsmoeilijkheden.

Actief deelnemen aan de correcte uitvoering van het energiebeleid van het Gewest

 • Certifier les installations photovoltaïques et de cogénération en Région bruxelloise ;

 • Groenestroomcertificaten toekennen ;

 • Verslag uitbrengen aan het parlement en de regering van het Gewest over verschillende aspecten van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Brussel.

Onze missies

BRUGEL zorgt voor de goede werking van de markt en biedt inspiratie voor de wetgever om alle verbruikers nu en in de toekomst in de best mogelijke omstandigheden toegang te garanderen tot energie.

1. Algemene opdracht tot adviesverlening aan de overheid

De voornaamste opdracht van BRUGEL is advies verlenen aan de overheid over alles wat verband houdt met de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt.Concreet uit zich deze opdracht in het formuleren van adviezen, verslagen, voorstellen en studies. Alle door de diensten van BRUGEL geproduceerde documenten worden overgemaakt aan de minister van Energie en vervolgens in de twee landstalen (NL en FR) op de website www.brugel.brussels gepubliceerd. Parallel aan deze officiële adviezen publiceert BRUGEL maandelijks verschillende statistische gegevens om de evolutie van de Brusselse energiemarkt zo goed mogelijk op te volgen. Zo helpen we onze informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken en maken we ook deel uit van de "smart city"-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

2. Algemene opdracht van toezicht en controle

De tweede opdracht van de Brusselse regulator is het toezicht op en de controle van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten. In het kader van deze opdracht dient BRUGEL de correcte toepassing van deze wetteksten te controleren. Via bij haar diensten ingediende klachten, door beschermde afnemers of houders van gedecentraliseerde productie-installaties ingediende documenten en via directe contacten met de spelers in de sector (leveranciers, OCMW’s, netbeheerders, ombudsmannen enz.) neemt BRUGEL kennis van problematische situaties. De regulator gaat dan in overleg om deze problemen op te lossen. BRUGEL verkiest een constructieve dialoog boven een directe actie zonder overleg.

3. Bijzondere opdrachten  

Naast deze twee opdrachten heeft de Brusselse wetgever 21 bijzondere opdrachten aan de regulator toegekend (de lijst is beschikbaar hier : in frans, in nederlands). gaande van het voorleggen van adviezen, studies en beslissingen tot het garanderen aan de eindafnemers van snelle en gratis toegang tot hun verbruiksgegevens aan. Door de ordonnantie van 8 mei 2014 is de tariefbevoegdheid aan deze opdrachten toegevoegd. 

Deze opdrachten moeten op een onpartijdige en transparante wijze worden uitgevoerd. Ze moeten bovendien worden uitgeoefend in een kader bepaald door de ordonnantie, waarin meerdere algemene doelstellingen worden gepreciseerd :

 1. Een door concurrentie gekenmerkte, zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame interne markt voor elektriciteit bevorderen ;

 2. Waarborgen dat de elektriciteitsnetten op een doeltreffende en betrouwbare manier werken ;

 3. Door concurrentie gekenmerkte regionale markten ontwikkelen ;

 4. Bijdragen tot de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en efficiënte niet-discriminerende netten die gericht zijn op eindafnemers ;

 5. De toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net vergemakkelijken ;

 6. De efficiëntie van netprestaties verbeteren en de marktintegratie versterken ;

 7. Een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening blijven garanderen.