BRUGEL is de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen.

BRUGEL werd opgericht op 1 januari 2007 en reglementeert en controleert de energiemarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL controleert of het distributienet efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar is voor de verbruikers en de producenten. BRUGEL engageert zich voor een veilige werking van de markt, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker. Als regulator verleent BRUGEL advies aan de regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werkt BRUGEL nauw samen met alle betrokken partijen in de energiemarkt.

In 2017 werden de bevoegdheden van BRUGEL uitgebreid met drie nieuwe opdrachten met betrekking tot de watersector: de controle van de waterprijs (opstellen van tariefmethodologieën en goedkeuring van de tarieven van de sector), goedkeuring van de algemene voorwaarden en oprichting van een bemiddelingsdienst. BRUGEL heeft ook een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over alles wat verband houdt met de werking van de gewestelijke watersector.

BRUGEL werkt onafhankelijk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en bestaat uit :

  • een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter en vijf bestuurders benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.  

  • een team van raadgevers en assistenten.

undefined

Overeenkomstig artikle 30sexies van de ektriciteitsordonnantie, heeft BRUGEL een huishoudelijk reglementhuishoudelijk reglement (HR) opgesteld. Dit reglement bevat bepalingen betreffende de werking van de raad van bestuur, het opstellen door BRUGEL van diverse documenten, de interne procedures die van toepassing zijn, en het dagelijks en operationeel beheer van BRUGEL. In dit reglement wordt ook de samenstelling en de werkingswijze van de geschillendienst geregeld.

Meerdere besluiten van administratieve aard betreffende de organisatie en de werking van BRUGEL werden uitgevaardigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in uitvoering van « de elektriciteitsordonnantie ». U kan de lijst van deze besluiten vinden in de documenten – reglementen.