Deelnemen aan de raadplegingen
Open: 03.02.2020
Gesloten: 12.03.2020
Status: Gesloten

Wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas

Openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas Overeenkomstig artikel 9ter van de elektriciteitsordonnantie voert BRUGEL een openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas uit. De wijzigingen hebben betrekking tot: De bijdrage voor de ontwikkeling van het...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
Open: 30.01.2020
Gesloten: 29.02.2020
Status: Gesloten

Ontwerpen van tariefmethodologieën voor de watersector

Openbare raadpleging over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de watersector  Op 22 januari 2020 keurde de raad van bestuur van BRUGEL de beslissingen met betrekking tot de ontwerpen van tariefmethodologieën goed voor wat betreft de netten voor drinkwaterbevoorrading en gemeentelijke sanering van het stedelijke afvalwater voor de regulatoire periode 2021-2026...

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
Open: 30.01.2020
Gesloten: 10.04.2020
Status: Open

Noodleveranciersregeling

Consultatie ontwerpadvies noodleveranciersregeling De gewestelijke regulatoren (BRUGEL, CWaPE, VREG) maakten in overleg een ontwerpadvies op over de noodleveranciersregeling (NLR). Er wordt op gewezen dat de federale regulator (CREG) deze werkzaamheden als waarnemer heeft bijgewoond. Het doel van deze regelgeving is om een kader aan te reiken voor gevallen waarin een...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Marktmodel
Open: 17.06.2019
Gesloten: 22.07.2019
Status: Gesloten

Ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA die in 2019 werden ingediend

Openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA die in 2019 werden ingediend Conform de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, organiseert BRUGEL een raadpleging over de voorlopige ontwerpen van investeringsplannen van SIBELGA en...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Markt en netwerken
Open: 21.05.2019
Gesloten: 21.06.2019
Status: Gesloten

Vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties

Openbare raadpleging - vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties De minister heeft het verzoek geformuleerd voor een analyse van een fijnere indeling van de fotovoltaïsche installaties in relatie tot het vereiste niveau van ondersteuning. BRUGEL is van mening dat deze fijnere indeling relevant is en stelt voor om 6 categorieën in...

Categorieën :
 • Groene Stroom
Open: 16.01.2019
Gesloten: 16.02.2019
Status: Gesloten

Tariefmethodologieën voor de regulatoire periode 2020-2024

Openbare raadpleging over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de regulatoire periode 2020-2024 De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft op 14 januari 2019 de lancering goedgekeurd van de procedure voor openbare raadpleging met betrekking tot de tariefmethodologieën van toepassing op de beheerder van het Brusselse distributienet voor elektriciteit en gas...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Tarieven
Open: 30.11.2018
Gesloten: 30.12.2018
Status: Gesloten

Ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA die in 2018 werden ingediend

Openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA In overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de markten van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, gaat BRUGEL over tot raadpleging van de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Markt en netwerken
Open: 19.11.2018
Gesloten: 18.12.2018
Status: Gesloten

Ontwerp van energieovernamedocument

Openbare raadpleging over het ontwerp van energieovernamedocument De gewestelijke regulatoren (BRUGEL, CWaPE en VREG) hebben in onderling overleg het huidige energieovernamedocument herwerkt. Verhuizingen zijn een delicaat moment in het leven van consumenten, aangezien ze leiden tot een verandering van gebruiker op een leveringspunt voor gas en elektriciteit. Om problemen te...

Categorieën :
 • Déménagement
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
Open: 15.10.2018
Gesloten: 15.11.2018
Status: Gesloten

Oprichting van een Brusselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL

Openbare raadpleging – Oprichting van een Brusselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL In het kader van de nieuwe opdrachten die aan BRUGEL toegewezen werden op het gebied van de watersector behandelt één punt de oprichting van een autonome dienst binnen BRUGEL, die bevoegd zal zijn voor de verdeling van de...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Water
Open: 13.07.2018
Gesloten: 12.09.2018
Status: Gesloten

Toestand van de huishoudelijke energiemarkt in BHG

Openbare raadpleging – Toestand van de huishoudelijke energiemarkt in BHG Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpadvies betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding van de aanzienlijke daling van het aantal tariefaanbiedingen op de Brusselse markt sinds begin 2018, was er nood aan een...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
Open: 28.06.2018
Gesloten: 27.08.2018
Status: Gesloten

Het invoeren van een capaciteitstarief in BHG

Openbare raadpleging – het invoeren van een capaciteitstarief in BHG Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpstudie betreffende de invoer van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het kader van de voorbereiding van de tariefmethodologie 2020-2024 wil BRUGEL over voldoende elementen beschikken om de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen...

Categorieën :
 • Tarieven
Open: 23.01.2018
Gesloten: 23.03.2018
Status: Gesloten

Ontwerpadvies noodleveranciersregeling

Consultatie ontwerpadvies noodleveranciersregeling De gewestelijke regulatoren (BRUGEL, CWaPE, VREG) maakten in overleg een ontwerpadvies op over de noodleveranciersregeling (NLR). Dat is de regeling die in werking zou moeten treden wanneer een leverancier zijn toegang tot het distributienet verliest. In deze consultatie stellen de regulatoren dit document ter raadpleging voor aan...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Open: 28.04.2017
Gesloten: 22.05.2017
Status: Gesloten

Groepsaankopen

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpstudie dat tot doel heeft de aandacht te vestigen op de werking van de groepsaankopen gas en elektriciteit, te bepalen welke impact ze hebben en de rol van de regulator in dit specifieke gebied van de energiemarkt te verduidelijken. Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL...

Categorieën :
Open: 10.04.2017
Gesloten: 08.05.2017
Status: Gesloten

L/H conversie

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpadvies over de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en heeft tot doel enerzijds de verschillende studies die BRUGEL heeft laten opstellen en de door SIBELGA in opdracht van de regering uitgevoerde analyses over dit probleem samen te vatten; en anderzijds, de Regering...

Categorieën :
Open: 28.03.2017
Gesloten: 25.04.2017
Status: Gesloten

Studie over de beslissingen genomen door het vredegerecht

Deze openbare raadpleging betreft de studie van SIA Partners uitgevoerd in opdracht van BRUGEL inzake de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de beslissingen genomen door het vredegerecht aangaande de beëindiging van contracten. Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te...

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Open: 23.01.2017
Gesloten: 20.02.2017
Status: Gesloten

Belgische regulatoren

Op Europees niveau werden drie verordeningen tot vaststelling van netcodes met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet aangenomen. Deze verordeningen zijn bindend voor alle betrokken partijen en rechtstreeks van toepassing in België zonder omzetting in nationaal recht. De bevoegde regulerende instantie kan in overeenstemming met dezelfde verordeningen afwijkingen van een...

Categorieën :
Open: 14.11.2016
Gesloten: 14.12.2016
Status: Gesloten

Over het te implementeren reglementaire kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUGEL, als gewestelijke regulator, bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt, de mening van de marktspelers vragen over het te implementeren reglementaire kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met het federale model in voorbereiding...

Categorieën :
Open: 02.11.2016
Gesloten: 30.11.2016
Status: Gesloten

Invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL.

Deze openbare raadpleging betreft het ontwerp van beslissing ( fr / nl ) betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL. Dankzij deze openbare raadpleging, hoopt BRUGEL dat marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties zullen verzenden. De marktdeelnemers beschikken over een periode van vier weken om...

Categorieën :
Open: 05.09.2016
Gesloten: 30.09.2016
Status: Gesloten

Over de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Deze openbare raadpleging betreft de voorstelling ( fr / nl ) van BRUGEL aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB. Dankzij deze openbare raadpleging, hoopt BRUGEL dat marktdeelnemers hun opmerkingen...

Categorieën :