Gesloten
Open: 31 oktober, 2023
| Sluitend: 28 november, 2023

Het technisch reglement bevat de technische en administratieve voorschriften die de goede werking van het net, de koppelingen en de toegang ertoe beogen te waarborgen.

Sibelga heeft op 20 oktober 2023 een officieel voorstel tot wijziging van verschillende bepalingen van het technisch reglement gas ingediend bij BRUGEL, met het oog op de goedkeuring ervan door BRUGEL. De delen van het technisch reglement die worden voorgelegd ter openbare raadpleging, zijn de volgende: 

 • De regels voor detectie en facturatie in geval van verbruik zonder contract; 

 • De regels voor detectie en facturatie in geval van een aantasting van de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichtingen;

 • De uitlezing van de meetgegevens; 

 • De schatting van de meetgegevens; 

 • De correctie van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende factuur. 

Van 4 oktober tot 10 november 2023 werd het technisch reglement elektriciteit integraal voorgelegd ter openbare raadpleging. De beperking van de openbare raadpleging van het technisch reglement gas tot sommige bepalingen is om de volgende redenen gerechtvaardigd: 

 • De bovenvermelde delen moesten met het oog op een uniforme toepassing van operationele regels voor elektriciteit en gas snel worden gewijzigd;

 • Het administratief beheer van de processen die door deze bepalingen worden beoogd, is wat betreft gas en elektriciteit identiek; 

 • Het technisch reglement gas zal de komende maanden het voorwerp uitmaken van een grondige herziening; werk dat door gebrek aan middelen niet tegelijkertijd met het technisch reglement elektriciteit kon worden uitgevoerd.

In het kader van deze thematiek heeft BRUGEL bijzondere aandacht besteed aan het waarborgen van:

 • een betere consumentenbescherming;

 • een versterking van de taken van Sibelga in termen van toegang tot de meter en de detectie van een verbruik zonder contract of niet-gemeten verbruik; 

 • duidelijke regels op het vlak van bewijslast;

 • een voorzienbaarheid wat betreft de toe te passen schattingsregels en de aan te rekenen kosten;

 • een responsabilisering van de distributienetgebruiker (DGU) met aparte regels indien zijn gedrag kan worden beschouwd als fout ten aanzien van de beoogde bepalingen. 

BRUGEL wenst te benadrukken dat dit voorstel tot wijziging van de reglementen het standpunt van de regulator niet herneemt en daarom niet bindend is voor de regulator. Voor het overige verwijst BRUGEL naar de openbare raadpleging van het technisch reglement elektriciteit.

Document voorgelegd ter raadpleging

Proposition de modification du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gazVoorstel tot wijziging van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

Aangezien de ter openbare raadpleging voorgelegde bepalingen identiek zijn aan de bepalingen die zijn opgenomen in het technisch reglement elektriciteit, is de openbare raadpleging beperkt tot een gelijkwaardige duur, namelijk van 31 oktober 2023 tot en met 28 november 2023.

In het kader van de openbare raadpleging worden de belanghebbenden en de DNG verzocht hun opmerkingen over dit document uiterlijk op 28 november 2023 in te dienen. U kunt uw opmerkingen sturen via e-mail naar BRUGEL op consultation.consultatie@brugel.brussels

Alleen de reacties die deze procedure volgen, worden door BRUGEL in aanmerking genomen.

Als u vragen over deze raadpleging heeft, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, geeft u BRUGEL toestemming om uw gegevens te verwerken om uw advies in te winnen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en schrappen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Gelieve er nota van te nemen dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie in overeenstemming met de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.