Visie en Strategisch Plan
2020 - 2024

BRUGEL speelt een essentiële rol als regulator op de energiemarkt en in de watersector. Om de grote lijnen te bepalen die onze ontwikkeling in de komende jaren vorm zullen geven, is BRUGEL begonnen met een globale reflectie over haar visie, missie, waarden en de strategische lijnen die de volgende jaren het onderwerp van haar acties zullen zijn. 

Dit document presenteert het resultaat van deze strategische reflectie en het kader waarin we in de toekomst zullen werken.

Download Download

Onze visie

BRUGEL sluit zich aan bij de ambitieuze doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van zowel de energietransitie als een optimaal waterbeheer.

Op het vlak van de energietransitie: vermindering van het verbruik, ontwikkeling van hernieuwbare energie, nieuwe gedecentraliseerde beheersmodellen en nieuwe technologieën enz.

Op het vlak van een optimaal waterbeheer: rationeel gebruik van de hulpbron, bescherming van oppervlaktewater en grondwater, bestrijding van overstromingen enz.    


Opdracht

In dit kader levert BRUGEL op een collaboratieve en onafhankelijke wijze reglementaire, analytische en prospectieve expertise aan

• om een motor te zijn van strategische voorstellen
• om aanbevelingen te doen over de marktdynamiek
• om tariefmodellen voor te stellen

voor een doeltreffende en sociaal rechtvaardige transitie.

Axes

Strategische assen en doelstellingen

 De strategische doelstellingen getuigen van onze ambitie om bij te dragen aan de evolutie van het politieke en administratieve leven in de meest ruime zin van het woord. Deze zeven strategische doelstellingen bepalen de krachtlijnen van het beleid bij BRUGEL.

Deskundigheid inzake water en energie, systemisch, juridisch en technisch advies verlenen

BRUGEL wil een erkend expertisecentrum zijn, de drijvende kracht achter voorstellen om in te spelen op de voortdurende evolutie van de sectoren energie en water, wil zich de elektriciteits-, gas- en watermarkt van morgen voorstellen teneinde de wetgeving te inspireren.

Follow-up en controle van de netoperatoren en van hun verplichtingen en opdrachten verzekeren

BRUGEL zal een follow-up en een controle van de netoperatoren verzekeren opdat ze een optimale werking van hun net zouden waarborgen, rekening houdend met de onmiddellijke verplichtingen en de toekomstige behoeften.

Daartoe heeft BRUGEL efficiënte instrumenten ontwikkeld voor de follow-up van de operatoren en zal het die blijven verbeteren om hun prestaties te meten op het vlak van de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun netten en op het vlak van de dienstverlening aan hun gebruikers. Naar de toekomst toe zal BRUGEL, pragmatisch tegenover de uitdagingen die ons te wachten staan, ervoor zorgen steeds een constructieve dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden om op een serene en transparante manier na te denken over vernieuwende technologieën die iedereen ten goede komen.

Toegang voor iedereen en een goed functionerende markt voor energievoorziening garanderen

BRUGEL wil de verbruiker in het middelpunt van zijn bekommernissen en dus in het middelpunt van de markt plaatsen, zodat hij er de voordelen uit kan halen. Daarom verbindt BRUGEL zich ertoe hem correct te informeren over aanbiedingen en diensten, maar ook de energieleveranciers op te volgen en te controleren bij de correcte toepassing van het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde «level playing field». BRUGEL zal er ook voor zorgen de andere diensten met betrekking tot de levering van elektriciteit en gas ten behoeve van de consumenten op te volgen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan kwetsbare verbruikers, zowel residentiële verbruikers als kleine professionals. Naast de operationele taken, zoals het toekennen van het statuut van beschermde klant, zal BRUGEL in overleg met de verschillende belanghebbenden mee blijven nadenken over beschermingsmechanismen voor deze kwetsbare verbruikers. BRUGEL blijft beschikbaar inzake sociale opdrachten voor de watersector, gebruik makend van de transversaal ontwikkelde expertise.

De transitie naar een koolstofarme samenleving versnellen, met name door het bevorderenvan hernieuwbare energieën en een efficiënt beheer van de stromen

Dankzij een operationeel en voorbeeldig beheer op het vlak van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong, heeft BRUGEL zowel conceptuele als praktische expertise opgebouwd inzake hernieuwbare energie. Die zal worden ingezet om de politieke autoriteiten te informeren en actief bij te dragen aan de innovatieve ontwikkelingen van deze energievormen in een stedelijk weefsel. BRUGEL is van mening dat de energietransitie alleen mogelijk is via hernieuwbare energiegemeenschappen en andere gedecentraliseerde productie- en opslagmiddelen die steunen op innovatieve technologische oplossingen en dicht bij de verbruiker staan, zodat die zich deze nieuwe concepten eigen kan maken.

Om de overgang naar een koolstofarme samenleving te versnellen zal BRUGEL nadenken over de marktmechanismen die er moeten komen om de «markt»-belemmeringen weg te nemen of energiediensten te bevorderen, en zal het billijke voorstellen doen voor alle actoren.

Zo eerlijk mogelijke distributietarieven vastleggen voor alle Brusselaars

Onafhankelijk maar in actief overleg bepaalt BRUGEL de tarieven van de operatoren met het oog op een doeltreffende en blijvende dienstverlening. BRUGEL is van plan om binnen 3 tot 5 jaar nieuwe tariefmethodologieën vast te leggen die de operatoren nog meer stimuleren om efficiëntie aan de dag te leggen en de verbruikers van vandaag en morgen tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen. Het is van belang dat de financieringskosten en -modaliteiten worden geoptimaliseerd zonder dat dit een onevenwichtige weerslag heeft op een bepaalde categorieën van verbruikers, rekening houdend met de mate waarin zij kunnen bijdragen.

Luisteren naar de markt/Klachten behandelen

In alle onpartijdigheid, transparantie en met respect voor de rechten van de partijen onderzoeken medewerkers van BRUGEL zorgvuldig en doeltreffend de klachten die hen bereiken .Voor gewestelijke materie die te maken heeft met elektriciteit en gas nemen zij beslissingen die bindend zijn voor de partijen.

Voor materie die met water te maken heeft, is BRUGEL van oordeel dat het meer tot zijn rol behoort zich toe te spitsen op beslissingen over geschillen dan te bemiddelen tussen de partijen. De klachtendienst van BRUGEL is een essentieel element om storingen in de elektriciteits-, gas- of watersector op te sporen, maar ook om een beter inzicht te krijgen in de steeds complexere onderliggende mechanismen van deze voortdurend evoluerende vakgebieden.

Gecoördineerde, proactieve en degelijke communicatie

BRUGEL ontwikkelt een communicatie die alle belanghebbenden ten goede komt en die BRUGEL positioneert in overeenstemming met haar opdracht, haar waarden en haar strategie. 

BRUGEL geeft overheden, gewestelijke raden en stakeholders een duidelijke, beknopte en zo volledig mogelijke uitleg over onze complexe vakgebieden, zodat ze vertrouwen kunnen hebben in de voorgestelde aanpak.
Een goede marktdynamiek is niet mogelijk zonder goede kennis van de marktregels, de voordelen en de plichten ervan. Het is van belang dat de verbruikers goed geïnformeerd zijn en dat BRUGEL hen instrumenten ter beschikking stelt waarmee zij actief of alleszins voordelig kunnen deelnemen aan de markt.

Modern HR-beleid (personeelsbeleid, kennismanagement, governance)

Een expertise- en adviescentrum kan alleen berusten op een dynamisch humanresourcesbeleid dat ontplooiingskansen biedt.

BRUGEL wil een modern HR-beleid ontwikkelen en doorvoeren om het strategisch en operationeel plan te verwezenlijken met competente en enthousiaste medewerkers die binnen de instelling toekomstvooruitzichten hebben. Rekening houdend met de richting die het Gewest aangeeft zal BRUGEL een arbeidskader uitwerken dat een loopbaanplan en een opleidingsplan omvat. Nu het telewerk almaar toeneemt en de complexiteit en veelheid van onze opdrachten en vakgebieden evenmin afneemt, is het van belang gestructureerde en heldere informatie te verspreiden naar de teams toe, om dubbelzinnigheid in de boodschappen en de oriëntaties van de RvB uit te sluiten.

Algemene diensten gericht op een doeltreffende dienstverlening en eenvoudige oplossingen

BRUGEL is georganiseerd overeenkomstig de richtlijnen die aan de Brusselse openbare instellingen zijn gegeven en wil zijn algemene diensten dan ook richten op een doeltreffende dienstverlening en eenvoudige oplossingen, terwijl het in zijn werking onafhankelijk blijft van de regering en zich voorbeeldig opstelt inzake goed beheer en bestuur. Het is van essentieel belang dat de ontvangen dotaties goed worden gebruikt, volledig transparant en goed beheerd. 

Onze ICT-instrumenten moeten een antwoord bieden op de uitdagingen van de verschillende vakgebieden, waarbij we streven naar zo veel mogelijk synergieën, zowel intern als met externe partners.