Certificering van een installatie

Om te genieten van GSC (groenestroomcertificaten) moet een installatie voor de productie van groene stroom of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie vooraf gecertificeerd zijn. Een installatie is een soort technologie (Zonnepanelen, WKK, ...) gekoppeld aan een netwerkaansluitpunt, gedefinieerd door zijn EAN-code (bijv. Fotovoltaïsche zonnepanelen & EAN).

Momenteel gebeurt de certificering door een aanvraag in te dienen bij BRUGEL. In een nabije toekomst zal de procedure aangepast worden en zullen de certificeringen aangevraagd worden bij een door BRUGEL erkende certificeringsinstelling. Men verwacht dat dit in de loop van 2020 van start zal gaan.

Nu :

Om een certificering aan te vragen bij BRUGEL, moet een dossier ingediend worden bij onze dienst Hernieuwbare Energie.

Stappen:

1. Een dossier indienen : U dient ons formulier in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen, samen met de bijlagen die nodig zijn om een volledig dossier samen te stellen. (Het administratieve beheer van het dossier per brief blijft op verzoek mogelijk.)
 (Ons formulier - kies de "Groene stroom" categorie)

2. Analyse en bezoek : BRUGEL heeft één maand de tijd om na te gaan of het dossier volledig is en aan alle administratieve en technische vereisten voldoet. Indien nodig worden de aanvullingen gevraagd binnen een termijn van 2 maanden (zoals bepaald in artikel 6 §1er van het besluit groene elektriciteit van 17 december 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - "de aanvrager beschikt over een termijn van twee maanden om de ontbrekende gegevens en stukken die hij aanduidt over te maken" aan het onvolledige dossier) en begint een nieuwe termijn van één maand te lopen zodra deze informatie wordt ontvangen. 

a. Voor fotovoltaïsche installaties > 10 kWp en warmtekrachtkoppeling wordt een kennisgeving 'dossier volledig' verzonden. BRUGEL heeft vervolgens een maand de tijd om het certificeringsbezoek af te leggen. Bij dit bezoek wordt nagegaan of de realiteit op het terrein overeenstemt met het dossier, worden de energiemeters verzegeld en worden de meterstanden opgenomen.

b. Fotovoltaïsche installaties van minder dan 10 kWp zijn vrijgesteld van het bezoek (Voor deze installaties stemt de certificeringsdatum overeen met de datum van het AREI-rapport).

Voor elke fotovoltaïsche installatie onder of boven 10 kWp is het de datum van de AREI-inspectie die de datum van inbedrijfstelling bepaalt en de toekenningsgraad bepaalt bij de berekening van de groenestroomcertificaten gedurende de hele periode dat deze in aanmerking komen (10 jaar).

3. Afsluiting van de certificering : Als alles in orde is

a. en als tijdens het bezoek geen onregelmatigheden worden vastgesteld, heeft BRUGEL een maand de tijd om het conformiteitsattest te versturen dat de certificering bevestigt en afsluit.

b. Voor de fotovoltaïsche installaties (FV) ≤ 10 kWp informeert BRUGEL de aanvrager over de volledigheid van zijn verzoek. Bij deze kennisgeving wordt de brief met de bevestiging van de conformiteit gevoegd die de certificering bevestigt en afsluit.

Bij de afsluiting van de certificering, BRUGEL:

  • stuurt u een activeringsmail met uw toegang tot ons  Extranet. Via dit platform kunt u uw groenestroomcertificaten beheren (raadpleging van uw saldo en de historiek van de operaties, toekenning en verkoop van GSC, enz. Meer informatie op de pagina "Beheer van de rekeningen").

  • stuurt een kopie van uw bestand naar Sibelga. Sibelga stuurt u in de komende dagen een activeringsmail op hun Greenmeter-platform waarmee u uw installatie kunt beheren (doorgeven van uw productiemeterstanden, raadpleging van de historiek van uw productie, codering van wijzigingen, enz.)

Kosten :

In het kader van de huidige procedure zijn er geen certificeringskosten voor de producent. Deze kosten worden gedragen door BRUGEL.

Voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen om door BRUGEL te worden gecertificeerd: De houder van een GSC-rekening is de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de gedecentraliseerde productie-installatie, op basis van een bewijsstuk (factuur van de installateur, akte, contract enz.). In geval van leasing met recht van opstal worden...

Nuttige documenten en links De verschillende formulieren zijn beschikbaar op de pagina "  Formulieren " Algemeen: - Lijst van erkende controleorganismen voor de AREI (zie onderaan de pagina) - Lijst van FV- en WKK-installateurs (via Leefmilieu Brussel of via de vereniging RESCert ) Warmtekrachtkoppeling: - Tools...