Mechanisme van de groenestroomcertificaten

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering.

Enerzijds hebben  producenten  van groene stroom recht  op  GSC's  voor  hun  productie.  Anderzijds  zijn  elektriciteitsleveranciers  verplicht  om jaarlijks  een  bepaald  aantal  GSC's aan  te  geven (quotuminlevering).  Om  aan  hun  verplichtingen  te voldoen, kopen ze GSC's bij de Brusselse producenten.

Het aanbod van GSC's en de vraag ontmoeten elkaar dus op de markt en leiden tot een marktprijs.

Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op het geheel van hun eindafnemers. BRUGEL speelt in dit systeem een sleutelrol, want het zorgt voor de berekeningen en de toekenningen, organiseert de quotuminlevering en beheert de transacties met GSC's op de markt.

De houder van een gecertificeerde installatie ontvangt een groenestroomcertificaat voor elke 217 kg CO2 die hij bespaart. 

Het type technologie, de datum van ingebruikname (AREI-inspectie) en het maximale theoretische vermogen (kWe of kWp) bepalen de toekenningsgraad van de installatie en leggen hem vast voor de volledige periode dat ze in aanmerking komt voor GSC's.

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Om Groenestroomcertificaten te ontvangen, moet een installatie voor de productie van groene stroom gecertificeerd zijn door BRUGEL.

Duur van het recht op steun

De gecertificeerde installaties komen gedurende 10 jaar in aanmerking voor GSC’s.

Voor de nieuwe installaties beginnen de gebruikte datums en meterstanden voor de aanvang van deze periode en van de berekening voor de toekenning van de GSC’s op de  datum van de certificering :

  • Deze datum komt overeen met de datum van het certificeringsbezoek door BRUGEL

  • De fotovoltaïsche installaties met een vermogen lager dan of gelijk aan 10 kWp zijn vrijgesteld van een certificeringsbezoek door BRUGEL. Voor deze installaties komt de certificeringsdatum overeen met de datum van het door een erkend controleorganisme opgestelde AREI-rapport (op voorwaarde dat het rapport de stand van de “groene meter” vermeldt) bij de ingebruikname.

Dit geeft voor een installatie die geen brandstof verbruikt (fotovoltaïsch, windkracht, waterkracht) een zeer eenvoudige berekening met als resultaat de toekenning van 1,81 groenestroomcertificaat per geproduceerd megawattuur (GSC/MWh).

Om de investering in bepaalde specifieke technologieën te stimuleren, kunnen op de basisberekening vermenigvuldigingscoëfficiënten (VC’s) worden toegepast.

Toekeningsgraad en coëfficiënten 

BRUGEL herberekent de vermenigvuldigingscoëfficiënten:

  • Elk jaar in september,

  • Door de parameters van de formule te evalueren (gemiddelde kosten, eventuele premies, steun en subsidies, gemiddelde prijzen enz.),

  • Teneinde een forfaitair investeringsrendement te verkrijgen op zeven jaar voor de fotovoltaïsche installaties en vijf jaar voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking komen*, 

  • Indien BRUGEL een verandering van 20% van de parameters in de loop van het jaar vaststelt.

BRUGEL geeft haar resultaten door aan de Minister voor Energie en publiceert vervolgens haar voorstel. Indien de wijzigingen worden goedgekeurd, worden de details gepubliceerd. Ze treden dan ten vroegste 3 maanden na de publicatie in werking.

In de praktijk hebben fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 5kWp of minder die vanaf 1 januari 2022 in dienst zijn genomen recht op 2,7 GSC's per geproduceerd MWh.

Zie: 17 DECEMBER 2015. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit BELGISCH STAATSBLAD, 8 januari 2016

In september 2021, stelde BRUGEL voor om de toekenningsgraad van groenestroom-certificaten met 4% tot 15% te verhogen, voor de installaties in respectievelijk de laagste en hoogste vermogenscategorie. Zie notre proposition 28ons voorstel 28. Deze nieuwe steunregeling geldt alleen voor nieuwe installaties.