Mechanisme van de groenestroomcertificaten

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering die de ontwikkeling van hernieuwbare energie wil aanmoedigen.

Enerzijds hebben  producenten  van groene stroom recht  op  GSC's  voor  hun  productie.  Anderzijds  zijn  elektriciteitsleveranciers  verplicht  om jaarlijks  een  bepaald  aantal  GSC's aan  te  geven (quotuminlevering).  Om  aan  hun  verplichtingen  te voldoen, kopen ze GSC's bij de Brusselse producenten.

Het aanbod van GSC's en de vraag ontmoeten elkaar dus op de markt en leiden tot een marktprijs.

Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op het geheel van hun eindafnemers. BRUGEL speelt in dit systeem een sleutelrol, want het zorgt voor de berekeningen en de toekenningen, organiseert de quotuminlevering en beheert de transacties met GSC's op de markt.

De houder van een gecertificeerde installatie ontvangt een groenestroomcertificaat voor elke 217 kg CO2 die hij bespaart. 

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Voorwaarden

Om Groenestroomcertificaten te ontvangen, moet een installatie voor de productie van groene stroom gecertificeerd zijn.

Het type technologie, de datum van ingebruikname (AREI-inspectie) en het maximale theoretische vermogen (kWe of kWp) bepalen de toekenningsgraad van de installatie en leggen hem vast voor de volledige periode dat ze in aanmerking komt voor GSC's.

Duur van het recht op steun

De gecertificeerde installaties komen gedurende 10 jaar in aanmerking voor GSC’s.

Voor de nieuwe installaties beginnen de gebruikte datums en meterstanden voor de aanvang van deze periode en van de berekening voor de toekenning van de GSC’s op de  datum van de certificering :

  • Deze datum komt overeen met de datum van het certificeringsbezoek  door een erkende certificeringsorgaan (ECO)

  • De fotovoltaïsche installaties met een vermogen lager dan of gelijk aan 36 kWp zijn vrijgesteld van een certificeringsbezoek. Voor deze installaties komt de certificeringsdatum overeen met de datum van het door een erkend controleorganisme opgestelde AREI-rapport (op voorwaarde dat het rapport de stand van de “groene meter” vermeldt) bij de ingebruikname. Deze vrijstelling was tot 1 februari 2023 beperkt tot installaties met een vermogen lager dan of gelijk aan 10 kWp.

Toekeningsgraad en coëfficiënten

Dit geeft voor een installatie die geen brandstof verbruikt (fotovoltaïsch, windkracht, waterkracht) een zeer eenvoudige berekening met als resultaat de toekenning van 1,81 groenestroomcertificaat per geproduceerd megawattuur (GSC/MWh).

Om de investering in bepaalde specifieke technologieën te stimuleren, kunnen op de basisberekening vermenigvuldigingscoëfficiënten (VC’s) worden toegepast.

Na een besluit van de regering in juni 2023 zullen warmtekrachtkoppeling op fossiele brandstoffen die na 01 januari 2025 in bedrijf worden genomen, niet langer steun ontvangen. (Arrêté Besluit 08/06/2023)

* Voor de WKK: zie voorwaarden 

** Voor PV :  De coëfficiënten voor categorieën onder 36 kWp worden van kracht op 13/10/2023. Voor de andere categorieën zullen de coëfficiënten vanaf 01/02/2024 van toepassing zijn,
*** Voor BIPV: zie coëfficiënten hieronder en  zie voorwaarden

Bijvoorbeeld:

Als een installatie van 6 kWp op 01/03/2024 in gebruik wordt genomen, heeft deze recht op 1,953 GSC per geproduceerde MWh .

Als deze installatie 4800 kWh produceert op een jaar, ontvangt ze 9,4 GSC.


BRUGEL herberekent de vermenigvuldigingscoëfficiënten:

Tegen 1 september van het lopende jaar wordt de waarde van deze parameters (om een terugverdientijd van 7 jaar te hebben op basis van vele parameters, waaronder de doorverkoop van elektriciteit en de besparingen op de elektriciteitsfactuur) per categorie door BRUGEL aan de Minister meegedeeld die deze geactualiseerde waarden op de formule voor elk van de categorieën toepast. 

In september 2023, heeft BRUGEL proposition 31voorstel 31 opgesteld. Dit nieuwe regime is alleen van toepassing op nieuwe installaties.

Let op, de Minister heeft het advies van BRUGEL gevolgd en heeft besloten om de coëfficiënten voor de 2 onderste categorieën tot 36 kWp te verhogen. De coëfficiënt treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Staatsblad van het besluit van 03/10/2023. Voor de 3 andere categorieën daalt de coëfficiënt met meer dan 20% en zal deze van kracht worden op 1 februari 2024.