Mechanisme van de groenestroomcertificaten

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering die de ontwikkeling van hernieuwbare energie wil aanmoedigen.

Enerzijds hebben  producenten  van groene stroom recht  op  GSC's  voor  hun  productie.  Anderzijds  zijn  elektriciteitsleveranciers  verplicht  om jaarlijks  een  bepaald  aantal  GSC's aan  te  geven (quotuminlevering).  Om  aan  hun  verplichtingen  te voldoen, kopen ze GSC's bij de Brusselse producenten.

Het aanbod van GSC's en de vraag ontmoeten elkaar dus op de markt en leiden tot een marktprijs.

Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op het geheel van hun eindafnemers. BRUGEL speelt in dit systeem een sleutelrol, want het zorgt voor de berekeningen en de toekenningen, organiseert de quotuminlevering en beheert de transacties met GSC's op de markt.

De houder van een gecertificeerde installatie ontvangt een groenestroomcertificaat voor elke 217 kg CO2 die hij bespaart. 

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Voorwaarden

Om Groenestroomcertificaten te ontvangen, moet een installatie voor de productie van groene stroom gecertificeerd zijn.

Het type technologie, de datum van ingebruikname (AREI-inspectie) en het maximale theoretische vermogen (kWe of kWp) bepalen de toekenningsgraad van de installatie en leggen hem vast voor de volledige periode dat ze in aanmerking komt voor GSC's.

Duur van het recht op steun

De gecertificeerde installaties komen gedurende 10 jaar in aanmerking voor GSC’s.

Voor de nieuwe installaties beginnen de gebruikte datums en meterstanden voor de aanvang van deze periode en van de berekening voor de toekenning van de GSC’s op de  datum van de certificering :

  • Deze datum komt overeen met de datum van het certificeringsbezoek  door een erkende certificeringsorgaan (ECO)

  • De fotovoltaïsche installaties met een vermogen lager dan of gelijk aan 36 kWp zijn vrijgesteld van een certificeringsbezoek. Voor deze installaties komt de certificeringsdatum overeen met de datum van het door een erkend controleorganisme opgestelde AREI-rapport (op voorwaarde dat het rapport de stand van de “groene meter” vermeldt) bij de ingebruikname. Deze vrijstelling was tot 1 februari 2023 beperkt tot installaties met een vermogen lager dan 10 kWp.

Toekeningsgraad en coëfficiënten

Dit geeft voor een installatie die geen brandstof verbruikt (fotovoltaïsch, windkracht, waterkracht) een zeer eenvoudige berekening met als resultaat de toekenning van 1,81 groenestroomcertificaat per geproduceerd megawattuur (GSC/MWh).

Om de investering in bepaalde specifieke technologieën te stimuleren, kunnen op de basisberekening vermenigvuldigingscoëfficiënten (VC’s) worden toegepast.


* Voor Warmtekrachtkoppeling: zie voorwaarden 
** Voor BIPV, zie hieronder voor de specifieke toekeningsgraad en zie voorwaarden

BRUGEL herberekent de vermenigvuldigingscoëfficiënten:

Tegen 1 september van het lopende jaar wordt de waarde van deze parameters (om een terugverdientijd van 7 jaar te hebben op basis van vele parameters, waaronder de doorverkoop van elektriciteit en de besparingen op de elektriciteitsfactuur) per categorie door BRUGEL aan de Minister meegedeeld die deze geactualiseerde waarden op de formule voor elk van de categorieën toepast. 

Indien uit deze berekening een verschillende vermenigvuldigingscoëfficiënt van de van kracht zijnde coëfficiënt voortvloeit, past de Minister het aan vóór 1 oktober van het lopende jaar en wordt het van kracht op 1 januari van het volgende jaar.

In september 2022, stelde BRUGEL voor om de toekenningsgraad van groenestroom-certificaten te verlagen, voor de installaties in respectievelijk de laagste en hoogste vermogenscategorie. Zie ons voorstel 30. Deze nieuwe steunregeling geldt alleen voor nieuwe installaties.