Mechanisme van de groenestroomcertificaten


1. Werking

Om de productie van groene stroom te steunen, heeft het Brussels Gewest een markt voor "groenestroomcertificaten" (GSC's) ingevoerd.


Enerzijds kunnen de producenten van groene stroom GSC's ontvangen, op voorwaarde dat hun installatie vooraf door BRUGEL gecertificeerd is. Deze uitgereikte GSC's vormen het "aanbodgedeelte" van de markt. Anderzijds moeten de leveranciers elk jaar een bepaald aantal GSC's bij BRUGEL inleveren. Deze verplichting, de zogenaamde "quotuminlevering", vormt het "vraaggedeelte" van de markt. Het aanbod van GSC's en de vraag ontmoeten elkaar dus op de markt en leiden tot een marktprijs. Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op het geheel van hun eindafnemers.
BRUGEL speelt in dit systeem een sleutelrol, want het zorgt voor de berekeningen en de toekenningen, organiseert de quotuminlevering en beheert de transacties met GSC's op de markt.Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

2. Berekening en duur van de toekenning

Het basisprincipe achter de toekenning van GSC's is de CO2-besparing die een installatie oplevert. De houder van een gecertificeerde installatie ontvangt een groenestroomcertificaat voor elke 217 kg CO2 die hij bespaart. 

Dit geeft voor een installatie die geen brandstof verbruikt (fotovoltaïsch, windkracht, waterkracht) een zeer eenvoudige berekening, met als resultaat de toekenning van 1,81 groenestroomcertificaat per geproduceerd megawattuur (GSC/MWh). Dit is de zogenaamde "basistoekenningsgraad".

Om de investering in bepaalde specifieke technologieën te stimuleren, worden op de basisberekening vermenigvuldigingscoëfficiënten (VC's) toegepast. Deze worden jaarlijks in september nagerekend en dienen als basis om een forfaitair rendement te handhaven van enerzijds 7 jaar voor fotovoltaïsche en anderzijds 5 jaar voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking* komen. Als BRUGEL een verandering van 20% van de parameters tijdens het jaar vaststelt, kan de vermenigvuldigingscoëfficiënt herzien worden en dit te allen tijde.

*
De gecertificeerde hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas die hun nuttige warmte in termen van geleverde MWh voor meer dan 75 % leveren aan meerdere residentiële afnemers en die aan BRUGEL de goede dimensionering van hun warmtekrachtkoppelingsinstallatie aangetoond hebben, genieten van een vermenigvuldigingscoëfficiënt.
In de praktijk hebben fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 5 kWp of minder die vanaf 1 februari 2016 in dienst zijn genomen recht op een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,65, wat overeenkomt met de toekenning van 3 GSC's per geproduceerd MWh.


Zie: 17 DECEMBER 2015. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit BELGISCH STAATSBLAD, 8 januari 20163. Duur van de toekenning :


Nieuwe installaties hebben vanaf hun certificeringsdatum gedurende tien jaar recht op GSC's.


  • Voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 10 kWp en minder komt deze datum overeen met de datum van het door een erkende controle-instelling opgestelde AREI-rapport (op voorwaarde dat het rapport de stand van de "groene meter" vermeldt);

  • Voor alle andere installaties komt deze datum overeen met de datum van het certificeringsbezoek door BRUGEL.

4. Quota :

De leveranciers moeten elk jaar een bepaald aantal GSC's bij BRUGEL inleveren. Hoeveel GSC's een leverancier precies bij BRUGEL moet inleveren, wordt berekend volgens een percentage, het quotum, van zijn totale levering van MWh in het betrokken jaar. Als een leverancier geen of te weinig GSC's inlevert ten aanzien van zijn wettelijke verplichting, legt BRUGEL een boete op van € 100 per ontbrekend GSC. Uiteindelijk verhalen de leveranciers de kosten van hun quotuminleveringsverplichting op het geheel van hun eindafnemers.
Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

De leveranciers moeten zich dus van groenestroomcertificaten voorzien om aan hun verplichting te voldoen, voornamelijk door ze op de markt bij de Brusselse producenten aan te kopen en ze eventueel zelf te produceren met hun eigen productie-installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.zie 18 DECEMBER 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringtot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende.