Productievoorzieningen van hernieuwbare energie

Zogenaamde ‘groene’ of ‘schone’ elektriciteit wordt uitsluitend geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze elektriciteit, die afkomstig is van de zon, wind, water, biomassa of geothermie, wordt op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier verkregen.

Groene stroom is goed voor 5,6% van de totale stroomvoorziening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018. Dit percentage zakt tot 3,6% als enkel de groene stroom uit louter hernieuwbare bronnen in aanmerking wordt genomen.

Fotovoltaïsche zonne-energieFotovoltaïsche zonne-energie:

Fotovoltaïsche panelen bieden de mogelijkheid om elektriciteit te produceren door licht om te zetten in elektriciteit.

Op 1 juli 2019 heeft het Brussels Gewest heeft de kaap van 100 MWp van geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie overschreden. 2019 gaat dus verder op de lijn van 2018. Meer info.

WarmtekrachtkoppelingsinstallatiesWarmtekrachtkoppelingsinstallaties:

Het principe van warmtekrachtkoppeling bestaat erin gelijktijdig elektriciteit en warmte te produceren op basis van een energiebron (aardgas of hernieuwbare brandstof). 

Een deel van de energie die geproduceerd wordt via een motor, een turbine of een brandstofcel, wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. De rest wordt gerecupereerd in de vorm van warmte en wordt rechtstreeks gebruikt voor de behoeften van het gebouw. Die methode om gelijktijdig elektriciteit en warmte te produceren verbruikt minder primaire energie dan de afzonderlijke productie van elektriciteit en warmte. Bovendien wordt warmtekrachtkoppeling volledig duurzaam vanaf het moment dat hiervoor biogas of koolzaadolie wordt gebruikt.

Eind juni 2019 waren er in het Brussels Gewest bijna 200 warmtekrachtkoppelingsinstallaties, goed voor een totaal vermogen van 40,5 MWe.

WindturbinesWindturbines: 

Windenergie is energie die geproduceerd wordt door wind (mechanische energie). De wind drijft via de wieken van de windturbine een elektrische generator aan.

Momenteel is er in Brussel slechts één windturbine met een vermogen van 2,4 kW geïnstalleerd die gecertificeerd is door BRUGEL.

Waterkrachtcentrales :

Waterkrachtenergie is energie die wordt geproduceerd door water (hydraulische energie), dat een turbine doet draaien.

Er is momenteel geen enkele gecertificeerde waterkrachtinstallatie in Brussel.


Nuttige links  

  • ApereApere : Voor alle info over hernieuwbare energiebronnen (bestaande technologieën, de installatie die het beste aangepast is aan mijn verbruiksprofiel, premies, statistieken enz.)

  • Homegrade.brussels (groepering van EnergiehuisHet Energiehuis en de Stadswinkelde Stadswinkel) : begeleidt particulieren in elke stap van een project met werken rond energie (keuze van technieken, analyse van offertes, productie van groene stroom enz.), helpt bij het invullen van administratieve formaliteiten en biedt een checklist en typebestek aan. Homegrade is ook het informatiepunt voor Prêt vert bruxelloisde Brusselse groene lening.

  • Facilitator Duurzaam BouwenFacilitator Duurzaam Bouwen : Uw project heeft betrekking op een tertiair of flatgebouw? Richt u tot de dienst Facilitator Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel. Experts begeleiden u bij elke stap voor de installatie van technologie voor groene energie.

  • Environnement.brusselsLeefmilieu Brussel : Leefmilieu Brussel verstrekt algemene technische informatie over energie en installaties voor de productie van hernieuwbare energie, de voorwaarden voor de primes ÉnergieEnergiepremies en een lijst van installateurs. Leefmilieu Brussel publiceert ook de zonnekart waarmee u een schatting kan maken van de kosten en de opbrengst van een fotovoltaïsche of thermische installatie op uw dak. 

  • GidsduurzamegebouwenGidsduurzamegebouwen : Voor alle vragen over de verschillende ontwerpstappen kunt u de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen. De site biedt ook de zonnekart-tool en de PVcalc-simulator.

  • Edora : De federatie die instaat voor de verdediging van de belangen en de economische vertegenwoordiging van de producenten van hernieuwbare energie in Brussel en Wallonië.  

  • Hub.brussels
    levert gratis gepersonaliseerde begeleiding aan ondernemers voor alle vragen in verband met het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: type vergunning, plan van de installaties, reglementen inzake lozing van water, afval, lozingen in de lucht, bedrijfsvervoerplan enz.)

  • Bruxeo de interprofessionele werkgeversorganisatie van de social-profit sector voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.