Wanneer het statuut van beschermde klant aanvragen? 

U moet een betalingsherinnering ontvangen hebben (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling) en een schuld hebben bij uw huidige commerciële energieleverancier (gas en elektriciteit).

Opgelet: Na de betekening van een vonnis door een vrederechter betreffende de ontbinding van het contract mag het statuut niet meer worden aangevraagd en moet de klant zo snel mogelijk een nieuwe leverancier vinden. 

De stappen van de factuur tot de afsluiting

  1. Een onbetaalde factuur leidt binnen de 15 dagen na de vervaldag van de factuur tot een herinnering (de herinneringskosten mogen niet meer bedragen dan 7,5 €). 

  2. De leverancier verstuurt een ingebrekestelling 15 dagen na de verzending van de aanmaning (de ingebrekestellingskosten mogen niet meer bedragen dan 15 €). Vanaf de ontvangst van een ingebrekestelling mag de klant het statuut beschermde klant aanvragen. Bij de verzending van de ingebrekestelling is de leverancier ertoe gehouden een aanvraagformulier voor het statuut van beschermde klant te versturen, om de consument te informeren dat hij indien nodig onder bepaalde voorwaarden kan genieten van bescherming tegen afsluiting. Om van de bescherming te genieten moet de klant deze aanvragen. 

  3. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst van de ingebrekestelling, stelt de leverancier een redelijk afbetalingsplan voor aan de klant. De leverancier informeert de OCMW's, tenzij de consument zich hiertegen, binnen de 10 dagen, verzet. Het OCMW kan na een sociaal onderzoek en indien de klant dit wenst een oplossing zoeken voor betalingsmoeilijkheden.

  4. Bij niet-betaling na minimum 60 dagen, kan de leverancier stappen zetten bij het vredegerecht om het contract te beëindigen en een afsluiting te vragen. Als de klant niet verschijnt en zich niet laat vertegenwoordigen wordt de zaak buiten uw aanwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek.

  5. De Vrederechter gebiedt de ontbinding van het contract. De leverancier vraagt aan Sibelga om over te gaan tot de afsluiting van de energie.

De afsluitingsprocedure wordt geschorst:

  • Wanneer de klant zijn schuld afbetaald

  • Wanneer de klant een afbetalingsplan onderhandelt met de leverancier en het plan naleeft. Bij achterstallige betaling raden wij u aan om zo snel mogelijk u leverancier te contacteren om een afbetalingsregeling te vragen om de stijging van de schuld en de extra kosten voor later betaling te vermijden. Hoe later een betalingsplan wordt afgesproken hoe moeilijker om een redelijk plan te bekomen. Neem contact op met het OCMW of het vzw InforGasElek. Indien u hulp nodig heeft om te onderhandelen.

  •  Of indien hij/zij als beschermde klant erkend wordt 

Elektriciteit en/of gas voor huishoudelijk gebruik mag in geen geval afgesloten worden zonder toestemming van de vrederechter.

Winterstop: Als een afsluiting van een residentiële klant na een beslissing van de vrederechter gepland is tussen 1 oktober en 31 maart, staat Sibelga in voor de gas- en elektriciteitslevering tijdens deze periode. Als het gezin vóór het einde van de winterstop geen nieuwe leverancier heeft gevonden, zal Sibelga overgaan tot de afsluiting van de meters.

Overeenkomstig de ordonnanties mogen de administratieve kosten verbonden aan eenzelfde invorderingsprocedure (herinnering, ingebrekestelling) niet meer dan 55€ bedragen.  


h