Dagvergoeding

Wist u dat wanneer u een stroom- of gasonderbreking ondergaat, u onder bepaalde voorwaarden, een schadevergoeding kunt vragen?  

Inderdaad! De wetgeving betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet met name een schadevergoedingsmechanisme (vind de bijdragen in onze sectie 'De distributietarieven') voor de gebruikers van de elektriciteits- en gasnetwerken.

Dat betekent dat u (onder bepaalde voorwaarden) een schadevergoeding kunt vragen als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • bij een langdurige, ongeplande stroompanne van méér dan 6 uur;

  • u geen elektriciteit of gas meer heeft omwille van een administratieve fout van Sibelga;

  • wij uw aansluiting op ons netwerk niet tijdig zoals gepland hebben uitgevoerd;

  • voor rechtstreekse (lichamelijke of materiële) schade veroorzaakt door een onderbreking, niet conforme of onregelmatige energielevering.

Om een aanvraag in te dienen, moet u het  schadevergoedingsformulier invullen en terugsturen naar Sibelga per fax, e-mail of aangetekende brief (https://www.sibelga.be/fr/contact/plaintes).

Houd er rekening mee dat uw aanvraag als geldig zal worden beschouwd voorzover dit formulier binnen de 60 dagen na de onderbreking aan Sibelga wordt toegezonden.

Artikel 32novies §4 van de elektriciteitsordonnantie en artikel 24octies §4 van de gasordonnantie bepalen dat: “De bedragen van de schadevergoedingen die in de voorafgaande afdelingen bepaald worden, worden ieder jaar geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfer door ze te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de consumptieprijzen voor juni van het jaar en door ze te verdelen door het indexcijfer van juni van het jaar dat aan de inwerkingtreding van deze ordonnantie voorafgaat. Brugel publiceert op haar site de geïndexeerde bedragen, afgerond op een hele euro naar boven of naar beneden”.