Groenrapportering en Greencheck

            Groenrapportering 

            De groenrapportering is het feit dat de elektriciteitsleveranciers verplicht zijn maandelijks aan de DNB en/of de GTNB de lijst van hun afnemers van groene stroom te bezorgen. Ze moeten ook voor elke op deze lijst vermelde afnemer het aandeel aangeven dat de groene stroom vertegenwoordigt in de totale elektriciteitslevering. Concreet gebeurt deze maandelijkse rapportering volgens een communicatieprotocol gedefinieerd binnen de MIG, dat de verzending van csv-bestanden omvat volgens een welbepaalde indeling.

            Wettelijke verplichtingen

            De DNB, en in voorkomend geval de GTNB, vullen deze gegevens aan met de verbruiksgegevens per betrokken afnemer en versturen de ingevulde gegevens naar BRUGEL.

            Vervolgens berekent BRUGEL de geleverde groene stroom per leverancier, wordt een consolidatie per kwartaal gerealiseerd en worden deze gegevens meegedeeld aan de leveranciers.

            Ter afsluiting van de procedure moeten de leveranciers het aantal overeenkomstige Garanties van Oorsprong** (GO) annuleren (1 GO per geleverde MWh groene stroom). Deze GO mogen Brussels zijn of geïmporteerd worden uit andere Europese regio’s. Deze import is mogelijk via de aansluiting van het informaticaplatform van BRUGEL op de Europese HUB van de AIB (Association of Issuing Bodies ).

            Op basis van de hiervoor beschreven groenrapportering en de door de leveranciers geannuleerde GO biedt de door BRUGEL ter beschikking gestelde onlinetool " Greencheck " de consumenten de mogelijkheid om het aandeel en de oorsprong te controleren van de groene stoom die aan hen werd geleverd.

            Bovendien maakt BRUGEL jaarlijks een eindconsolidatie op voor het verstreken jaar en wordt de verhouding groene stroom van de fuel mix* gepubliceerd in het jaarverslag. 

            *de fuel mix is de opsplitsing, in percentage, van de elektriciteitslevering door een leverancier aan zijn klanten, naargelang van de primaire energiebron van de geleverde elektriciteit.

            **De garanties van oorsprong (GO) zijn elektronische documenten die de leveranciers moeten gebruiken om de herkomst te bewijzen van het geproduceerde en geleverde volume hernieuwbare elektriciteit. GO kunnen slechts één keer gebruikt worden om te garanderen dat dit elektriciteitsvolume al werd geleverd.

            Greencheck

            Elke GreencheckBrusselse verbruiker kan met de tool Greencheck het groene percentage van zijn elektriciteitsverbruik nagaan dat door zijn leverancier is aangegeven 

            Deze levering werd aangegeven door de leverancier en gevalideerd door BRUGEL via het gebruik van een garantie van oorsprong (GO).

            Vergoeding GO
            Vanaf 1 juni 2023 de overdracht van GO's tussen Brusselse rekeningen, de invoer van GO's en de annulering van GO's worden gefactureerd.
            CDeze vergoeding hangt af van het betrokken aantal GO’s en is verschuldigd door de persoon van wie de garantie van oorsprong wordt overgedragen of die de schrapping ervan aanvraagt.
            Voor alle onderstaande transacties wordt de volgende vergoeding geïnd per GO (met een zichtwaarde van 1 MWh) die het voorwerp uitmaakt van die transactie:

            De volgende definities zijn van toepassing:

            • Intragewestelijke overdracht: aankoop, verkoop of overdracht tussen twee rekeningen van het BRUGEL-register.

            • Import: aankoop of overdracht van een rekening van een extern register naar een rekening van het BRUGEL-register.

            • Schrapping: gebruik van een GO om aan te tonen dat de geleverde energie wel degelijk van hernieuwbare oorsprong is, met een bron en een oorsprong die geografisch gezien duidelijk geïdentificeerd zijn. 

            • Schrapping buiten domein: de schrapping wordt verricht door het register van een ander land / gewest voor rekening van BRUGEL. Er is geen voorafgaande overdracht van GO’s, daar ze in het register

            De inningsvoorwaarden zijn als volgt:

            1. De regeling treedt in werking op 1 juni 2023.

            2. In 2023 wordt de facturering als volgt georganiseerd:

             1. Een eerste facturering van de transacties verricht tussen 1 juni 2023 en 31 augustus 2023 vindt plaats in september 2023.

             2. Een tweede facturering van de transacties verricht tussen 1 september 2023 en 30 november 2023 vindt plaats in december 2023.

             3. Een derde facturering, ter afsluiting van het jaar 2023 en voor de transacties verricht tussen 1 december en 30 december 2023, vindt plaats in januari 2024.

            3. Vanaf 1 januari 2024 wordt de vergoeding om de zes maanden gefactureerd op basis van het reële aantal transacties: 

             1. Voor de transacties verricht vanaf 1 januari van het lopende jaar tot en met 30 juni wordt de factuur uitgegeven in de maand juli van het lopende jaar;

             2. Voor de transacties verricht vanaf 1 juli van het lopende jaar tot en met 31 december wordt de factuur uitgegeven in de maand januari van het volgende jaar.

             3. Een derde facturering, ter afsluiting van het jaar 2023 en voor de transacties verricht tussen 1 december en 30 december 2023, vindt plaats in januari 2024.

            4. Het verzoek om betaling van de vergoeding wordt verzonden naar het e-mailadres dat daartoe is meegedeeld door de houder van de rekening voor GO’s; deze persoon is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze gegevens. 

            5. De vergoeding is betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen en moet worden betaald op de bankrekening van BRUGEL 
             BIC / Swift code : GKCCBEBB
             IBAN :  BE77 0910 1926 5542
             met als vermelding het nummer van het verzoek tot betaling van de vergoeding.

            6. Betwistingen moeten per e-mail aan BRUGEL worden gericht binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de verzending van het verzoek tot betaling van de vergoeding. In geen geval kan een betwisting uitstel of opschorting van betaling rechtvaardigen.

            7. Bij laattijdige betaling kent BRUGEL een bijkomende betalingstermijn van 20 dagen toe. Zo de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, schorst BRUGEL de toegang tot de rekening voor GO’s tot het bewijs van betaling is ontvangen. beslissing Zie onze beslissing 226 van 25/04/2023 )

            8. Voor alle facturen die worden uitgereikt na 1er januari 2024, wordt er geen betalingsverzoek verzonden voor bedragen waarvoor de toepassing van de hierboven bedoelde reken- en vestigingsregels zou leiden tot facturering van een bedrag dat lager is dan of gelijk is aan € 100. (Zie beslissing beslissing  226 bis)