Aanvraag van vergunningen

Om elektriciteit en/of gas te kunnen leveren aan eindverbruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet men in het bezit zijn van de leveringsvergunning(en) met betrekking tot de energiedragers in kwestie. 

Elke aanvraag voor een leveringsvergunning voor het Brusselse Gewest gebeurt uitsluitend via BRUGEL. De vergunning wordt afgeleverd door de Minister die bevoegd is voor energie, op basis van de analyse van het ingediende dossier door BRUGEL. Na de analyse van het volledige dossier van de kandidaat-leverancier geeft BRUGEL immers een advies dat positief of negatief kan zijn. Het staat de Minister vrij dit advies al dan niet te volgen. 

Na de kennisgeving van de toekenning van de vergunning(en) door de Minister worden de gegevens van de kandidaat-leverancier op onze website opgenomen als houder van leveringsvergunning(en).

OPGELET: Om daadwerkelijk te beginnen leveren aan zijn Brusselse klanten, moet de kandidaat-leverancier het toegangscontract voor de distributienetten van SIBELGA ondertekenen. Het toegangscontract en de bijbehorende voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Sibelga.

Welke gegevens moeten vermeld worden in het aanvraagdossier?

Het verkrijgen van de leveringsvergunning voor gas en/of elektriciteit is afhankelijk van het positieve advies van BRUGEL na onderzoek van het aanvraagdossier ingediend door de kandidaat-leverancier. De analyse van het dossier gebeurt op basis van criteria die de mogelijkheid bieden te bewijzen dat de kandidaat-leverancier beschikt over toereikende technische, economische en financiële capaciteiten en voldoet aan de vereisten inzake betrouwbaarheid.

Het kandidatuurdossier moet voldoen aan de vereisten vermeld in de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit en voor gas.

Hieronder vindt u alle gegevens die u moet meedelen om een vergunning te verkrijgen: Voor elektriciteitelektriciteit en/of de gasgas.

Als de kandidaat-leverancier al een leveringsvergunning heeft in een ander Gewest, of op federaal niveau of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, geldt een vereenvoudigde procedure voor de toekenning van een leveringsvergunning. In art. 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de leveringsvergunningen voor elektriciteit (en zijn tegenhanger voor gas) wordt verduidelijkt wat er vereist is.

Hoe het dossier overmaken?

Het dossier moet via e-mail verstuurd worden naar price@brugel.brussels.

Bij ontvangst van het dossier stuurt BRUGEL via e-mail een ontvangstbevestiging.

BRUGEL gaat dan na of de aanvraag volledig is:

  • Als dat niet het geval is, wordt de kandidaat-leverancier hiervan elektronisch op de hoogte gebracht binnen de maand die volgt op de ontvangst van de aanvraag. De redenen waarom de aanvraag onvolledig is, zullen vermeld worden in diezelfde mail, evenals de termijn waarover de kandidaat-leverancier beschikt om de ontbrekende informatie of stukken te bezorgen. Als de gevraagde elementen niet overgemaakt worden binnen de vooropgestelde termijn, wordt de aanvraag geannuleerd.

  • Als de aanvraag volledig is, ontvangt de kandidaat-leverancier hiervan een kennisgeving. BRUGEL start dan met de analyse van het ingediende dossier.

Analyse van het dossier

Na de analyse van het dossier en de controle van de naleving van de voorwaarden van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas, stelt BRUGEL een gemotiveerd advies op voor de toekenning of weigering van de vergunning(en). Dit advies wordt vervolgens samen met het volledige aanvraagdossier verstuurd naar de Minister bevoegd voor energie. BRUGEL heeft vanaf de ontvangst van het volledige aanvraagdossier één maand de tijd om een advies te formuleren.

De Minister bevoegd voor energie heeft vanaf de ontvangst van het gemotiveerde advies van BRUGEL twee maanden de tijd om te beslissen over de toekenning of de weigering van de leveringsvergunning(en).

Kennisgeving van de beslissing

De beslissing van de Minister omtrent de al dan niet toekenning van de leveringsvergunning wordt per post betekend aan de kandidaat-leverancier. De beslissing wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De leveringsvergunning wordt toegekend voor onbepaalde duur en wordt van kracht op de dag van de betekening van de beslissing van de Regering of de dag van de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad.