Wie kan genieten van het statuut van beschermde klant ?

Elke residentiële klant in Brussel die een schuld heeft bij zijn huidige energieleverancier heeft recht op het statuut beschermde klant wanneer :

  • hij een betalingsherinnering ontvangen heeft (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling).

Als de consument GEEN schulden (meer) heeft bij zijn energieleverancier, kan hij dit statuut niet verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor het statuut moet de klant ook voldoen aan ofwel:

  • de voorwaarden van Sibelga. Het sociaal tarief of het OMNIO/RVV statuut genieten of verwikkeld zijn in een proces van schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling zitten. De klant dient rechtstreeks een aanvraag voor het statuut bij Sibelga,

  • de voorwaarden van BRUGEL. Beschikken over een recente gezinssamenstelling en inkomsten die een bepaald plafond* niet overschrijden.

  • de voorwaarden van het OCMW. U kan altijd de energiecel van de OCMWde energiecel van de OCMW van uw gemeente contacteren voor hulp en de toekenning van het statuut.

Nieuwe inkomensmaxima naar aanleiding van de regionale maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen om gezinnen te helpen die met stijgende energieprijzen worden geconfronteerd.

Jaarlijks netto belastbaar inkomen - vind dit op uw aanslagbiljet.

Inkomensmaxima - Spilindex mei 2024:


Deze inkomensplafonds zijn gekoppeld aan de evolutie van de prijsindex volgens het mechanisme vastgesteld door de wet van 2 augustus 1971, die een link aan de consumptieprijsindex regelt voor de wedden, salarissen, pensioenen, uitkeringen en subsidies ten laste van de openbare schatkist, bepaalde sociale uitkeringen, de loonlimieten die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van bepaalde socialezekerheidsbijdragen van werknemers, evenals de verplichtingen op sociaal gebied voor zelfstandige werknemers.
Om de bedragen van deze plafonds te indexeren, zoals gedefinieerd in artikel 25septies van het besluit van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de initiële spilindex vastgesteld op 116,04 (basis 100 = 2013), zijnde die van de maand april 2022, de maand waarin deze bedragen van kracht werden volgens het besluit. Telkens wanneer de gecorrigeerde gezondheidsindex, gepubliceerd door Statbel, de waarde van de spilindex overschrijdt, worden de bedragen van de plafonds geïndexeerd met 2%.