De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

In de vrijgemaakte energiemarkt is de consument een speler op zich met rechten en plichten. Deze rechten en plichten worden bepaald door de verschillende wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in het Brusselse Gewest, namelijk:

 • Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 • Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 • Besluit van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe;

 • Besluit van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de wetgever de bescherming van de Brusselse consumenten willen versterken door bepaalde wettelijke openbare dienstverplichtingen op te leggen aan de energieleveranciers en aan de distributienetbeheerder, Sibelga, ook noodleverancier.

Krachtens de bepalingen van de hiervoor vermelde elektriciteits- en gasordonnanties zijn de energieleveranciers meer bepaald verplicht om:

 • elke Brusselse klant die dit vraagt een voorstel over te maken (Opgelet: een offerteaanvraag of een energieovernamedocument is geen energiecontract);

 • duidelijke en transparante tarieven toe te passen en daardoor een vergelijking tussen leveranciers mogelijk te maken, maar ook een vergelijking tussen de offerte en de werkelijk betaalde prijs;

 • contracten voor te stellen met een minimale duur van 3 jaar, die u echter op elk moment kunt beëindigen, mits een opzegtermijn van één maand;

 • de invorderings- en administratieve kosten te beperken tot 55 euro

 • de goedkeuring van de Vrederechter te vragen om het energiecontract te kunnen ontbinden en de meters van een hoofdwoonplaats of voor hoofdzakelijk huishoudelijk gebruik te kunnen afsluiten

 • de winterstop te respecteren voor de afsluitingen

 • te beschikken over een klantendienst en een klachtendienst 

 • enz…

Voorts is de distributienetbeheerder, Sibelga, verantwoordelijk voor de meteropname, de validering en het beheer van de verbruiksgegevens, en dit krachtens de bepalingen van de hiervoor vermelde elektriciteits- en gasordonnanties en de technische reglementen elektriciteit en gas. Sibelga is er dan ook toe gehouden:

 • de meetinrichting te plaatsen, te exploiteren, te onderhouden, aan te passen of te vervangen;

 • een onderzoek in te stellen alvorens de meter(s) te verzegelen;

 • de meters te openen en af te sluiten;

 • energie te leveren aan een gezin zonder gas of elektriciteit tijdens de winterperiode indien de menselijke waardigheid wordt aangetast (Opgelet: de winterperiode start op 1 oktober en eindigt op 31 maart).

De federale overheid is bovendien bevoegd inzake de bescherming van de consument en heeft met de meeste energieleveranciers onderhandeld over een akkoord met betrekking tot hun handelspraktijken en een gedragscode die tot doel heeft de consument te beschermen.  Het gaat om het akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’, waarbij de Gedragscode is gevoegd.