Technische reglementen

BRUGEL is bevoegd voor de goedkeuring van technische reglementen en onder bepaalde voorwaarden ook de wijzigingen ervan. Het betreft de technische reglementen voor het beheer van de distributienetten van:

  1. elektriciteit,

  2. gas,

  3. gewestelijke transmissienetten van elektriciteit.

Deze regelgevingsteksten bevatten ook bepalingen over alternatieve netten.

De technische reglementen worden uitgewerkt volgens een wettelijk voorgeschreven procedure: een ontwerp wordt voorbereid door SIBELGA en ingediend bij BRUGEL voor goedkeuring. De regulator legt het voorstel van technisch reglement voor advies voor aan de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en aan de Raad. De reglementen worden gepubliceerd op de website van de regulator, van de betrokken netbeheerder en het Belgisch Staatsblad. Ze treden in werking op de door de regulator bepaalde dag en in elk geval na de publicatie ervan op de website van BRUGEL of het Belgische Staatsblad.

U vindt hieronder de meest recente versies en de eerdere versies van deze reglementen.

Huidige versies

Technisch reglement - Elektriciteitsdistributienetwerk

Règlement techniqueTechnisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BRUGEL heeft op 21 februari 2024 via sa décision 259beslissing 259 haar goedkeuring gehecht aan het officiële voorstel tot wijziging van het technisch reglement elektriciteit, ingediend door de distributienetbeheerder op 4 oktober 2023 en aangevuld op 2 januari 2024. Deze ingrijpende hervorming is het resultaat van onder meer de noodzaak om overeenstemming te bereiken met de Europese regelgeving, de energietransitie te waarborgen, de juridische inconsistenties te verhelpen, de juridische lacunes te dichten, en regels aan te nemen die gelijke tred houden met de marktontwikkelingen.

Dit project is het resultaat van een lange samenwerking tussen Sibelga en de regulator, die begon in februari 2021. Sibelga heeft overleg georganiseerd met de actoren om de updates van het technisch reglement te delen. BRUGEL heeft suggesties gedaan om het technisch reglement aan te passen.

BRUGEL heeft van 18 augustus tot 18 oktober een openbare raadpleging, die plaatsvond van 4 oktober tot 10 november 2023, over het voorstel van TR, om de meningen te verzamelen van de betrokken administraties, de werkelijke of potentiële gebruikers van het net, en de Raad. BRUGEL heeft dit voorstel ter informatie ter kennis gebracht van de Regering.

Na de openbare raadpleging heeft BRUGEL een raadplegingsverslag opgesteld (Rapport 121Verslag 121). Dit raadplegingsverslag en het l’avisadvies van BRUGEL als gevolg van de openbare raadpleging werden op 28 november 2023 ter kennis gebracht van de DNB. Deze documenten worden gepubliceerd op de website van BRUGEL. Aan SIBELGA werd ook gevraagd een gewijzigd voorstel van TR in te dienen op basis van het raadplegingsverslag en het advies van BRUGEL.

SIBELGA heeft gevolg gegeven aan dit verzoek en het gewijzigde voorstel van TR werd ingediend op 2 januari 2024.
BRUGEL heeft haar beslissing genomen op basis van de gewijzigde versie.

Technisch reglement - Gasdistributienetwerk

Règlement techniqueTechnisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BRUGEL heeft op 21 februari 2024 via sa décision 260beslissing 260 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van technisch reglement van Sibelga voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe.

Op 20 oktober 2023 stuurde de distributienetbeheerder BRUGEL een officieel voorstel tot wijziging van verschillende bepalingen van het technisch reglement gas, met het oog op de goedkeuring ervan overeenkomstig de gasordonnantie.

BRUGEL heeft van 18 augustus tot 18 oktober een openbare raadpleging, die plaatsvond van 31 oktober tot 28 november 2023, over het voorstel van TR, om de meningen te verzamelen van de betrokken administraties, de werkelijke of potentiële gebruikers van het net, en de Raad

Na de openbare raadpleging heeft BRUGEL een raadplegingsverslag opgesteld (Rapport 125Verslag 125) dat op 6 december 2023 naar SIBELGA werd gestuurd. SIBELGA werd gevraagd zijn voorstel te wijzigen op basis van het raadplegingsverslag.

SIBELGA heeft gevolg gegeven aan dit verzoek en de nieuwe versie van de wijzigingen werd op 2 januari 2024 ingevoerd.
BRUGEL heeft haar beslissing genomen op basis van de gewijzigde versie.

Technisch reglement - Gewestelijke transmissie van elektriciteit

Règlement techniqueTechnisch reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk

Op 19 december 2023 en in overeenstemming met de elektriciteitsordonnantie, heeft BRUGEL in haar sa décision 254beslissing 254 het officiële voorstel goedgekeurd tot wijziging van het technisch reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (hierna "TRGT"), ingediend door de gewestelijke transmissienetbeheerder (hierna "GTNB” of “ELIA) van 11 juli 2023 en aangevuld op 11 december 2023.

Dit project was het resultaat van een lange samenwerking tussen ELIA en BRUGEL.

Deze hervorming is gemotiveerd door de algemene noodzaak om de vorige versie uit 2006 te actualiseren en, meer specifiek, om te voldoen aan de Europese en gewestelijke regelgeving, om inconsistenties of juridische leemtes op te vullen en om regels aan te passen die de marktontwikkelingen volgen.

BRUGEL heeft van 18 augustus tot 18 oktober een openbare raadpleginggeorganiseerd over het voorstel tot wijziging van het TRGT om de meningen te verzamelen van de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en de Raad.

Na de openbare raadpleging heeft BRUGEL de ontvangen reacties overgemaakt aan ELIA, die werd verzocht om haar wijzigingsvoorstellen aan te passen op basis van de feedback van de raadpleging.

ELIA heeft dit verzoek ingewilligd en de nieuwe versie van de wijzigingen werd op 11 december 2023 ingevoerd.
BRUGEL heeft een beslissing genomen over dit gewijzigd voorstel. Het raadplegingsverslag werd toegevoegd aan de definitieve beslissing.

Voorgaande versies

Technisch reglement - Elektriciteitsdistributienetwerk

Décision 136Beslissing 136 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Décision 80Beslissing 80 van 5 december 2018 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Technisch reglement - Gasdistributienetwerk

Décision 136Beslissing 136 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Décision 80Beslissing 80 van 5 december 2018 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas, voorgesteld door de distributienetbeheerder elektriciteit en gas, SIBELGA. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.