Levering van groene energie

Dit systeem geldt momenteel alleen voor elektriciteit in Brussel.

Elke Brusselse verbruiker kan met de tool Greencheckhet groene percentage van zijn elektriciteitsverbruik nagaan dat door zijn leverancier is aangegeven, alsook het percentage dat BRUGEL heeft gevalideerd en de oorsprong van de GO's die zijn leverancier heeft gebruikt.

Deze levering werd aangegeven door de leverancier en gevalideerd door BRUGEL via het gebruik van een garantie van oorsprong (GO).

De garantie van oorsprong

De garantie van oorsprong (GO) is een traceerbaarheidssysteem dat op Europees niveau werd ingevoerd, gedefinieerd in Richtlijn 2009/28/EC, om de eindverbruiker nuttige informatie te verstrekken over de oorsprong van de verbruikte elektriciteit en op die manier het verbruik van groene stroom te bevorderen.

Er wordt één garantie van oorsprong uitgereikt per MWh geproduceerde groene stroom. Ze bevat alle kenmerken van deze eenheid elektriciteit. Alleen installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken en warmtekrachtkoppelingsinstallaties met hoog rendement kunnen garanties van oorsprong ontvangen voor de elektriciteit die ze in het net injecteren. Het gedeelte van de groene stroom voor eigen verbruik of gelijkgesteld met eigen verbruik (in het geval van compensatie) ontvangt geen overdraagbare garanties van oorsprong.

De energieleveranciers moeten garanties van oorsprong kopen in verhouding met de groene stroom die zij via hun contracten voor groene stroom verkopen. Met dat doel moeten ze elke maand een lijst indienen van de klanten die zij met groene stroom bevoorraden en het percentage groene stroom dat ze aan elk van deze klanten leveren. Dankzij deze informatie kan BRUGEL precies berekenen hoeveel garanties van oorsprong de leverancier moet inleveren. Dit verzekert dat de volledige levering van groene stroom door garanties van oorsprong wordt gedekt. De garanties van oorsprong die de leveranciers gebruiken, kunnen afkomstig zijn van hun eigen installaties of van andere installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in andere Europese regio's.

Om een GO-account te beheren, zie de pagina "GSC/GO-account beheer"

Het is belangrijk dat BRUGEL controleert of de toegekende of ingevoerde GO's volgens duidelijke, transparante en robuuste regels worden uitgereikt, beheerd en overgedragen. Daarom is BRUGEL sinds 2008 aangesloten bij de " Association of Issuing Bodies " (AIB), een Europese vereniging zonder winstoogmerk die gezamenlijke regels vaststelt voor de certificering en controle van de installaties, de toekenning, het beheer en de overdracht van GO's en de koppeling van de databanken die GO's beheren via een gemeenschappelijke HUB.

Levering van groene stroom

De onderstaande figuur toont de evolutie van de levering van groene stroom1, gestaafd met GO's die werden ingediend door de leveranciers, ten opzichte van de totale levering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 was 53,63% van de totale levering groen.

* In deze grafiek wordt enkel rekening gehouden met de levering uit louter hernieuwbare bronnen, dus niet met de GO's voor fossiele warmtekrachtkoppeling.

undefined
Waar komen de garanties van oorsprong vandaan?

De garanties van oorsprong bevatten informatie over de aard van de hernieuwbare bron en haar geografische oorsprong. Het merendeel van de garanties van oorsprong komt van waterkracht, maar de energiebronnen zijn zich aan het diversifiëren. Op het vlak van de geografische oorsprong zijn de Belgische gewesten de belangrijkste leveranciers van GO's geworden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vóór Scandinavië, met respectievelijk 55% en 31% van de in 2016 gebruikte geïmporteerde GO's.undefined