Atrias

In overeenstemming met de regels over de delegatie van de dagelijkse activiteiten van de netbeheerder (artikel 9 van de elektriciteitsordonnantie), heeft SIBELGA bepaalde activiteiten gedelegeerd aan ATRIAS, met name de realisatie van de MIG en het uitwisselingsplatform voor marktgegevens. Deze delegatie is mogelijk op voorwaarde dat ze niet wordt gegeven aan een juridische entiteit die afhangt van een persoon beoogd in artikel 8, §1 van de elektriciteitsordonnantie, en dat SIBELGA de middelen behoudt om een effectieve controle uit te oefenen op de activiteiten van ATRIAS.

In dat kader hebben de distributienetbeheerders EANDIS, ORES, INFRAX en SIBELGA op 9 mei 2011 (TECTEO heeft zich later bij hen aangesloten) ATRIAS opgericht, met als taken:

  1. een project te realiseren dat erin bestaat een nieuwe versie van de marktregels op te stellen (MIG 6) en één toepassing te ontwikkelen voor de uitwisseling van marktgegevens (CH), 

  2. deze toepassing te beheren, te onderhouden en uit te baten voor de vennoten die dit vragen.

ATRIAS zal instaan voor de operationele uitbating van de informatiesystemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die aan de unieke toepassing (CH) worden toevertrouwd in het raam van de werking van de markt. Deze onderneming zal, voor de vennoten die dit vragen, instaan voor het preventieve, curatieve en evolutieve onderhoud en zal voorstellen doen om de toepassingen te laten evolueren naargelang van de wijzigingen van de marktbehoeften (bv. nieuwe MIG, nieuwe IT-standaarden ...).

Het bestuur van ATRIAS bestaat uit drie niveaus: het marktcomité (strategisch), de stuurgroep (tactisch) en de werkgroepen (operationeel). De leveranciers en netbeheerders zijn vertegenwoordigd in deze drie niveaus. De regulatoren die deelnemen aan het overleg als waarnemers zijn vertegenwoordigd in het marktcomité en in de stuurgroep. 

Voorafgaand aan de oprichting van ATRIAS zijn de distributienetbeheerders - EANDIS, ORES, INFRAX en SIBELGA – het eens geworden over de oprichting van dit enige platform voor de uitwisseling van de marktgegevens (federaal clearing house). Het protocol van akkoord (Memorandum of Understanding - MoU), dat door de vier operatoren werd ondertekend, voorziet in de oprichting van deze gemeenschappelijke en uniforme applicatie (CH), op basis van een nieuwe MIG (Message Implementation Guide) die tot doel heeft de marktprocessen te vereenvoudigen en ze ‘Smartmeter Ready’ te maken.

Dit protocol voorziet ook voorwaarden voor de overdraagbaarheid van de applicatie, ontwikkeld in het kader van dit clearing house-project, wat de rechten van elke bij het project betrokken partij zou moeten garanderen in geval van terugtrekking of vereffening van het bedrijf. Aangezien het specifieke gewestelijke ontwikkelingen betreft, kan de realisatie ervan niet worden verhinderd voor zover dat deze ontwikkelingen technisch kunnen worden uitgevoerd en dat de ermee gepaard gaande kosten ten laste worden genomen door de partijen die er de voordelen van zullen genieten in verhouding tot het betrekkelijk gewicht dat zij vertegenwoordigen in de specifieke gewestelijke ontwikkelingen.

De MIG (Message Implementation Guide) is een handleiding die de regels, de procedures en het communicatieprotocol beschrijft die worden gevolgd voor de uitwisseling, tussen de distributienetbeheerder en de leveranciers, van de technische en commerciële informatie met betrekking tot de toegangspunten. Deze MIG is opgesteld door de DNB in overleg met de leveranciers.

De wijzigingen van de MIG zijn onderworpen aan het advies van BRUGEL, in overeenstemming met de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het BHG. BRUGEL beschikt over een termijn van twee maanden na de ontvangst van het ontwerp van wijziging van de MIG om haar advies te geven, dat conform is in zijn dwingende bepalingen.

Artikel 9ter van de elektriciteitsordonnantie, ingevoegd door artikel 27 van de ordonnantie van 14 december 2006 en gewijzigd door artikel 11 van de ordonnantie van 20 juli 2011, bepaalt het volgende: 

“De MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgesteld door de distributienetbeheerder na overleg met de leveranciers. De distributienetbeheerder deelt alle wijzigingen aan BRUGEL mee van de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL brengt haar advies, dat conform is in zijn dwingende bepalingen, uit binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst van de wijzigingen. Deze kunnen slechts ten uitvoer worden gebracht vóór het einde van de termijn of vóór de mededeling van het advies, indien deze mededeling voorafgaat. Het gebrek aan advies binnen de termijn staat gelijk met een goedkeuring. De distributienetbeheerder kan slechts afwijken van het advies in zijn niet-dwingende bepalingen mits gegronde motivering, die hij zonder uitstel meedeelt aan BRUGEL . De technische reglementen en de MIG worden bekend gemaakt op de website van BRUGEL of met behulp van een link naar een website die ze beschrijft. Ze zijn in elk geval verenigbaar met de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten.”

Toegang tot de MIG en de technische reglementenToegang tot de MIG en de technische reglementen