Mijn factuur begrijpen

Wat is het verschil tussen voorschotfacturen en regularisatiefacturen? Uitleg een oogwenkin een oogwenk of meer gedetailleerd hieronder:

undefined

Er bestaat drie soorten facturen:  

De voorschotfacturen

Tussen twee regularisatiefacturen ontvangt u maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse voorschotfacturen (naar gelang van de leverancier). Betaalt u via domiciliëring, dan wordt u maandelijks automatisch gedebiteerd zonder dat u echter noodzakelijk een voorschotfactuur ontvangt.

Het bedrag van deze voorschotfacturen wordt door de leverancier berekend op basis van verbruik van vorige jaren. Bij nieuwe klanten wordt het verbruik berekend op basis van het gemiddelde verbruik binnen de klantencategorie waartoe zij behoren. Het berekende jaarlijkse verbruik houdt, voor gas, rekening met de gemiddelde temperaturen van een standaardjaar.

De regularisatiefactuur houdt rekening met de al gestorte voorschotten.Aangezien de bedragen van de voorschotfacturen altijd gebaseerd zijn op een raming, zijn bepaalde leveranciers bereid het bedrag van deze facturen in overleg met u aan te passen. Hebt u daar goede redenen voor, dan kan de leverancier een aanpassing van uw voorschotfacturen overwegen: bijvoorbeeld voor een woning die tijdelijk onbewoond is of na de aankoop van zuinige apparaten of verwarmingsinstallaties. Indien de leverancier er niet mee instemt het bedrag van de voorschotten te verminderen, moet hij zijn weigering motiveren. Voor al uw klachten over uw facturering, kunt u zich richten tot de Federale Ombudsdienst voor EnergieFederale Ombudsdienst voor Energie.

De regularisatiefacturen

U zult een regularisatiefactuur ontvangen na een opname van de meterstand, die zal aangeven of u meer of minder gas en/of elektriciteit hebt verbruikt dan de geschatte hoeveelheid in de tussentijdse facturen. 

In principe moet elke klant op zijn minst één regularisatiefactuur per jaar ontvangen.

De regularisatiefactuur dient om het verschil te compenseren tussen de bedragen op basis van de schatting (tussentijdse facturen) en het te betalen bedrag op basis van het werkelijke verbruik, dat wil zeggen tussen twee meteropnames. Als u meer hebt verbruikt dan de schatting, moet u een supplement betalen. Als u minder hebt verbruikt dan de schatting, krijgt u geld terugbetaald of wordt het bedrag gecrediteerd op uw volgende facturen.

In het Brussels Gewest voert de maatschappij Sibelga elk jaar een meteropname uit. De meterstand wordt eerst gevalideerd en vervolgens opgestuurd naar de leverancier, die een regularisatiefactuur opstelt.
 

Het is belangrijk voor u dat de meting van het verbruik zeer nauwkeurig gebeurt, teneinde fouten op uw toekomstige facturen te vermijden. Probeer de zaken in de mate van het mogelijke te vergemakkelijken door de vertegenwoordiger van Sibelga (te herkennen aan zijn badge) toegang te verlenen tot uw meter of de meterstanden door te geven per telefoon, via hun website of gewoon door uw meterstanden op te sturen met de antwoordkaart die u hebt ontvangen toen u afwezig was. Als Sibelga niet over uw meterstanden beschikt, zal ze uw verbruik schatten op basis van vroegere verbruiksgegevens en zal uw factuur worden opgesteld op basis van deze schatting.

De eindfacturen

- Tijdens een verhuizing : wanneer u uw huis verlaat, moet een verklaring worden gedaan door u of door Sibelga. We raden u aan een schriftelijke verklaring en tegenstrijdig met behulp van ons Energieovernamedocument voor te bereiden. Dan kunt u uw meterstanden aan uw leverancier meedelen om de eindafrekening vast te stellen.

- Tijdens een verandering van leverancier : als je hebt besloten om van leverancier te veranderen, neemt uw nieuwe leverancier contact op met Sibelga. Sibelga stuurt je vervolgens een brief met de vraag om  je meterstanden door te geven. Dit is heel belangrijk want alleen zo kan je vorige leverancier zijn afsluitende factuur bepalen. Je vorige leverancier stuurt dan een afsluitende factuur.

Wie stelt mijn facturen op ?

De leverancier die u hebt gekozen, stelt op gezette tijden uw factuur op.Koos u voor gas en voor elektriciteit een aparte leverancier, dan ontvangt u twee facturen. Hebt u zelf geen leverancier gekozen, dan wordt uw factuur opgesteld door de standaardleverancier (ECS).

De factuur moet de volgende gegevens vermelden :

 • de energie die u tijdens de laatste facturatieperiode hebt verbruikt;

 • de kosten verbonden met de overbrenging van de energie via het distributie- en transmissienet;

 • de wettelijke taksen en toeslagen.

Als u een probleem betreffende uw energiefactuur, neemt u eerst contact op met de klantendienst van uw leverancier. Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neemt u contact op met de klachtendienst van uw leverancier. Als u nog problemen hebt, kunt u een klacht indienen bij de Federale Ombudsdienst voor EnergieFederale Ombudsdienst voor Energie. Meer informatie op Een klacht indienen.

Wat omvat de prijs van mijn energie?

Een energiefactuur begrijpen is niet altijd eenvoudig, vooral niet binnen een vrijgemaakte markt. Elke leverancier gaat bij het belichten van de financiële posten uit van het belang dat hij hieraan wil hechten. Het komt er dus op aan de factuur van uw leverancier te leren ontcijferen en na te gaan welke bedragen u betaalt en aan wie. Ook interessant om weten is waarom u die betaalt. Een woordje uitleg.

De prijzen van elektriciteit en gas zijn feitelijk samengesteld uit een aantal elementen die een vergoeding vormen voor de verschillende marktspelers. Hoe dan ook zal uw factuur steeds zijn samengesteld uit de 3 voornaamste financiële posten:

 • Een gedeelte dat wordt overgemaakt aan de elektriciteitsproducent of de gasinvoerder die de energie tegen groothandelsprijzen verkoopt. Die prijs kan hij in alle vrijheid bepalen, vermits de markt intussen werd vrijgemaakt. De leverancier rekent deze kosten door in de uiteindelijke prijs. Hij voegt er een winstmarge aan toe, die hij vrij mag bepalen rekening houdend met de concurrentie. Deze marge is slechts een klein gedeelte van de uiteindelijke prijs.

 • Een gedeelte voor de beheerders van het transportnet (soms ook het transmissienet genoemd) (Elia, Fluxys) en het distributienet (Sibelga). Alle energie die door de netwerken gaat, is onderworpen aan de prijs. Het tarief voor het gebruik van het transportnet werd door de CREG (federale regulator) goedgekeurd en het tarief voor het gebruik van het distributienet werd door de BRUGEL goedgekeurd.

 • Een gedeelte voor de overheid die taksen of toeslagen heft om een reeks solidariteitsmechanismen te financieren en initiatieven die een beter energiegebruik moeten bevorderen. 

Door de overheden geheven toeslagen voor elektriciteit en gas

Op elk van uw facturen voor elektriciteit en gas moet u heffingen en toeslagen betalen die worden geheven door de overheden. Deze dienen voor de financiering van een reeks solidariteitsmaatregelen voor minderbedeelde burgers maar ook voor acties ter bevordering van een beter energiegebruik. 

De federale overheid int:

 • de energiebijdrage, die rechtstreeks wordt toegewezen aan het fonds voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid.

 • de federale bijdrage, die wordt toegewezen aan het energiebeleid: de werkingskosten van de regulator (CREG-fonds), de financiering van het nucleair passief (denuclearisatiefonds), de financiering van het federaal beleid ter vermindering van broeikasgassen (Kyoto-fonds), steun aan de OCMW’s in het kader van hun opdrachten voor begeleiding en financiële maatschappelijke bijstand inzake energie (sociaal energiefonds).

 • de toeslag ‘beschermde klanten’ : dit nieuwe fonds, opgericht voor beschermde huishoudelijke afnemers (in hoofdzaak mensen met een leefloon) is bedoeld om de elektriciteitsleveranciers te compenseren die deze gebruikers hebben bevoorraad tegen de maximale sociale tarieven die hun worden opgelegd.

De Brusselse gewestelijke regering int:

 • een vergoeding voor de financiering van het ‘energiefonds’, die in hoofdzaak wordt toegewezen aan de financiering van het energiebeleid van de regio.

Sibelga int:

 • de wegenisretributie, om de verliezen van de gemeenten als gevolg van de liberalisering te compenseren;

De EAN-code

De EAN-code ïdentificeerd een leveringspunt (elektriciteit of gas).Het is een 18-cijferige code die begint in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5414489. Deze code bestaat op uw energiefactuur. Opgelet, de EAN-code is geen meternummer of klantnummer.

Meer informatie op het website van Sibelga.