De meters

De metertypes

Energiemeters zijn apparaten om de energie (elektriciteit of gas) te meten die wordt verbruikt of door een gedecentraliseerde productie in het net wordt geïnjecteerd. Uw verbruik wordt weergegeven op uw meter. Dankzij de meterstand die wordt weergegeven op uw meter kunt u dus uw verbruik kennen sinds de laatste gekende meterstand.  

Men kan meters onderverdelen al naargelang van :

  • het type fluïdum: elektriciteit of gas,

  • de voorgestelde tariefperiodes: enkelvoudig, tweevoudig of exclusief nacht,

  • de frequentie van de meteropnames: jaarlijks (YMR), maandelijks (MMR), continu (AMR),

  • de gebruikte technologie: elektromechanisch (de klassieke meters), elektronisch of ‘slim’,

  • de richting van de gemeten stroom (één richting of twee richtingen).

1) Gasmeters

In tegenstelling tot de elektriciteitsmeter meet de gasmeter het verbruik niet in kWh maar in kubieke meter (m³).

De omzetting van m³ in kWh gebeurt op basis van metingen van de calorische waarde van het aardgas bij de ingang van het distributienet. 

De distributienetbeheerder levert dus het verbruik in kWh (aantal m³ vermenigvuldigd met de gemiddelde calorische waarde) aan de leverancier, die op basis van deze gegevens zijn factuur opstelt. Deze waarde is identiek voor alle leveranciers.

Wat de tariefperiodes betreft, kennen gasmeters enkel het enkelvoudig tarief. Of u nu ’s nachts of overdag verbruikt, al uw gasverbruik wordt door deze meter in hetzelfde register opgeslagen.

Met betrekking tot de frequentie van de meteropnames kan uw meter, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting, maandelijks of jaarlijks worden opgenomen.

2) Elektriciteitsmeters

A) De verschillende voorgestelde tariefperiodes :

  • De enkelvoudige meter (piekuren) die volgens hetzelfde principe werkt als de enkelvoudige gasmeter.

  • De tweevoudige meter (dag/nacht) die twee meterstanden opneemt. De ene stand registreert uw elektriciteitsverbruik tijdens de “dagperiode” en de andere tijdens de “nachtperiode”. De dagmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 7 en 22 uur of 8 en 23 uur, afhankelijk van de gemeente waar u woont . De nachtmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 22 en 7 uur of 23 en 8 uur en tijdens het weekend. 

  • De exclusief nacht-meter registreert het verbruik in uw woning of installatie op een afzonderlijke elektrische kring, waarop enkel verwarmingsinstallaties (bv. accumulatieverwarming of boiler) mogen worden aangesloten.

B) De frequentie van de opname van de meterstanden :

Voor de meeste Brusselse verbruikers wordt de meterstand van hun elektriciteitsmeter jaarlijks ter plaatse opgenomen door een medewerker van SIBELGA.

Verbruikers met een aansluitingsvermogen tussen 56 en 100 kVA beschikken daarentegen over meters met teleopneming. Deze meters sturen de meterstanden van het verbruik elke maand automatisch naar SIBELGA. De vermogenspieken die worden geregistreerd door deze meters worden ook aan SIBELGA gemeld.

Voor de klanten ten slotte die een aansluitingsvermogen van meer dan 100 kVA wensen, worden de meterstanden om de 15 minuten opgenomen. 

C) De technologie van de meters :

Het gros van de meters die bij de Brusselse verbruikers geïnstalleerd zijn, zijn meters van het elektromechanische type.  Deze meters worden al vele tientallen jaren gebruikt, maar deze technologie zal naar alle waarschijnlijkheid vroeg of laat verdwijnen gezien de toekomstige technologische keuzes die in de richting van de slimme meters gaan.  

De zogenaamde slimme meters zijn meters van de nieuwste generatie, die in verbinding staan met een centrale database van SIBELGA en die automatisch worden gelezen. Deze meters bieden de verbruikers ook rechtstreekse toegang tot SIBELGA, via het gebruik van een lokale verbindingspoort. Deze meters bieden ten slotte ook nog andere mogelijkheden voor acties vanop afstand aan, zoals de afsluiting of nog de modulering van het vermogen op het aansluitingspunt.

Om zich voor te bereiden op een eventuele massale en onvermijdelijke uitrol van slimme meters, zal SIBELGA in 2018 een proefproject lanceren dat zal bestaan uit de installatie van 5000 slimme elektriciteitsmeters (maar ook 500 meters voor gas).

Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie verplicht de lidstaten overigens om vanaf 1 januari 2015 in alle nieuwe gebouwen en gebouwen waar ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd te zorgen voor de installatie van “individuele meters die het actuele energieverbruik van de eindklant nauwkeurig weergeven en informatie geven over de feitelijke verbruikstijd”. Deze richtlijn werd overigens omgezet in artikel 25vicies van de elektriciteitsordonnantie.

In die context installeert SIBELGA sinds 2017 elektronische meters. Deze meters zijn in feite slimme meters maar de intelligente functies van deze meters werden nog niet geactiveerd. De plaatsing van slimme meters valt te rechtvaardigen door de kostenbesparingen bij de toekomstige invoering van slimme meters.