Verklaring in verband met de bescherming van de persoonsgegevens van de kandidaten

Voor BRUGEL (hierna 'BRUGEL', 'wij', 'ons', 'onze') is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRUGEL in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (d.w.z. gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan BRUGEL toevertrouwt, worden met de nodige zorg behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer', DPO) van BRUGEL door een e-mail te sturen naar  dpo@BRUGEL.brussels.

Wanneer u bij BRUGEL solliciteert, kunt u er zeker van zijn dat uw sollicitatie vertrouwelijk en onpartijdig zal worden behandeld.