15.06.2018 Categorie : BRUGEL , Leveringsvergunningen

Op donderdag 7 juni heeft Belpower zijn intentie om te stoppen met de levering van elektriciteit aangekondigd. Belpower verkeert al sinds weken in financiële problemen.

Sinds midden 2017 heeft BRUGEL dit dossier aandachtig gevolgd, op een collegiale manier met alle regulators. De situatie van Belpower, die in Brussel minder kritiek is dan in andere regio's, werd van dag tot dag geanalyseerd om direct besluiten te kunnen nemen voor het geval de situatie het vereiste. Binnen enkele weken is de situatie echter sterk verslechterd. Om die reden heeft Sibelga, de netbeheerder voor de distributie van elektriciteit in het Brussels Gewest, de procedure gestart voor de ontbinding van het toegangscontract van Belpower vanwege het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen.

Naar aanleiding van het opstarten van deze procedure vond er in samenwerking met BRUGEL een poging tot bemiddeling tussen Sibelga en Belpower plaats, die helaas niet tot het gehoopte resultaat heeft geleid.

Aangezien Belpower niet meer voldoet aan de voorwaarden van het toegangscontract, heeft SIBELGA het recht de toegang tot de levering van elektriciteit in te trekken. De partijen zijn overeengekomen om het toegangscontract met ingang van 15 juni 2018 te beëindigen.

De afhandeling van dit dossier en de laatste elementen van de situatie van Belpower, zowel in het Brussels Gewest als in de andere gewesten, hebben ook BRUGEL ertoe gebracht een analyse te maken die binnenkort moet leiden tot het starten van de procedure voor intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit waarover Belpower in het Brussels Gewest beschikt.

Brusselse klanten

Na de ontbinding van het toegangscontract zullen de klanten die tot nu toe door Belpower werden voorzien en die nog geen andere leverancier hebben gekozen, over de situatie worden geïnformeerd. Zij hebben dan 25 kalenderdagen om een nieuw leveringscontract met als begindatum 15 juni 2018 af te sluiten met een leverancier naar keuze. Na deze termijn zullen ze automatisch worden overgenomen door de noodleverancier, te weten Engie Electrabel, conform de Brusselse wetgeving.

Bent u klant van Belpower? U kunt de aanbiedingen van de leveranciers vergelijken met onze simulator BruSim. Die zal u helpen de beste offerte te vinden in overeenstemming met uw behoeften.

Als u geen tijd hebt gehad om een commerciële leverancier te kiezen, wordt de levering van elektriciteit niet onderbroken en zal deze vanaf 15 juni 2018 worden verzorgd door de noodleverancier krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen. We wijzen erop dat de levering van elektriciteit gegarandeerd wordt voor de duur van één jaar en volgens de voorwaarden van standaardlevering.

In alle gevallen kunt u op ieder moment gratis van leverancier veranderen, met een opzeggingstermijn van één maand.




Voor u verandert er niets, u zult nog altijd een beschermde klant zijn en het sociaal tarief genieten.



Meer bepaald, indien u een federaal beschermde klant bent (ofwel een klant die een uitkering ontvangt van FOD Sociale Zekerheid, van de Federale Pensioendienst (FPD) of van bepaalde steunmaatregelen van het OCMW), u hoeft geen verdere stappen te ondernemen om te genieten van een sociale tarief bij uw nieuwe leverancier (of dat nu de noodleverancier of een leverancier waarmee u een leveringscontract voor elektriciteit heeft ondertekend). Uw nieuwe leverancier zal automatisch verwittigd worden van uw statuut van beschermde klant. Hij zal u uw elektriciteitsverbruik factureren aan een sociale tarief. Let echter op, indien u vaststelt dat de sociale tarief u niet automatisch is toegekend, vraagt een attest aan bij de bevoegde instantie (FOD Sociale Zekerheid, FPD of het OCMW) en bezorgt het aan uw leverancier (of aan uw netbeheerder indien het deze laatste is die u belevert).