Gesloten
Open: 01 juli, 2021
| Sluitend: 31 augustus, 2021

In artikel 3, tweede lid van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald dat BRUGEL belast is met de goedkeuring van de algemene voorwaarden van de wateroperator. Vivaqua heeft op 27 mei 2021 een officieel voorstel van de algemene voorwaarden en de technische voorschriften ingediend bij BRUGEL. 

Dit ontwerp is het resultaat van lange gezamenlijke inspanningen van de operator en BRUGEL. Het is ook gebaseerd op les différentes études comparativesde verschillende vergelijkende studies in opdracht van BRUGEL.

Ook al voorziet geen enkele wetsbepaling in een openbare raadpleging van deze documenten, toch verkiest BRUGEL deze fase voorafgaand aan de eigenlijke goedkeuring van de tekst, om opmerkingen van de watergebruikers en de betrokken actoren te verzamelen, met name over de volgende elementen: 

  • het evenwicht tussen de verantwoordelijkheden, de rechten en de plichten van de gebruiker ten aanzien van Vivaqua; 

  • de geschiktheid van de in de tekst vastgelegde termijnen in het licht van de praktijk en van wat de watergebruiker mag verwachten van een operator; 

  • de toegankelijkheid van de informatie voor de gebruiker en de gebruikte communicatiewijze en de facto de voorspelbaarheid van de communicatie voor de gebruiker. 

BRUGEL wenst te benadrukken dat het ingediende voorstel een belangrijke stap voorwaarts betekent op het vlak van de bescherming van de gebruikers en de verduidelijking van de taken die op de operator rusten. De regulator is zich wel bewust van het feit dat het om een eerste oefening gaat en dat er de komende jaren verbeteringen zullen moeten worden aangebracht. BRUGEL meent dat de toekomstige algemene voorwaarden een stabiel kader moeten bieden, maar niet statisch mogen zijn.   

Daarom zal BRUGEL diepgaande studies verrichten over bepaalde thema's met het oog op de inwerkingtreding van een nieuwe versie op 1 januari 2023, onder meer inzake:

  • de regels voor het corrigeren en ramen van de meetgegevens en meer algemeen de opdrachten rond de meteropname en de eruit voortvloeiende facturering; 

  • de mogelijkheid een schadevergoedingsregeling in te stellen ten voordele van de gebruikers in welbepaalde gevallen; 

  • de modernisering van de communicatie tussen Vivaqua en de gebruiker (wat betreft het moment van meteropname, betalingsherinneringen, ingebrekestellingen, geplande of ongeplande interventies op het net ...); 

  • de middelen en de snelheid met betrekking tot het opsporen van frauduleus geknoei met de meter en waterafname voor de meter.  

Tot slot worden de ordonnanties van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel gewijzigd door de Brussels Parlement. Bijgevolg zullen deze documenten die aan een openbare raadpleging worden voorgelegd, later worden aangepast, zodat ze conform de voornoemde regelgeving zullen zijn. 

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021.

De watergebruiker en de betrokken actoren worden in het kader van de openbare raadpleging uitgenodigd om hun opmerkingen over deze documenten ten laatste op 31 augustus 2021 door te geven:

Gelieve uw opmerkingen door te geven door naar keuze:

BRUGEL zal enkel de reacties die deze procedure naleven, in aanmerking nemen.

Als u vragen over deze raadpleging heeft, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, geeft u BRUGEL toestemming om uw gegevens te verwerken om uw advies in te winnen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en schrappen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Gelieve er nota van te nemen dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie in overeenstemming met de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór de eventuele publicatie of mededeling van de bijdragen.