15 juli, 2019

BRUGEL kondigt de stopzetting van het compensatieprincipe op het deel ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020 aan

Met deze beslissing stelt BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, vast dat de aanpassing van de huidige MIG het mogelijk maakt het compensatieprincipe voor de distributienettarieven af te schaffen.

Vanaf 1 januari 2020 zal het deel ‘netkosten’ op de elektriciteitsfactuur niet langer gecompenseerd worden voor de productie-installaties met een vermogen lager dan 5kW. De betrokken prosumers zullen dus een netbijdrage betalen voor alle elektriciteit die ze afnemen. Voor deze installaties onder de 5 kW blijft de compensatie evenwel van toepassing voor het energieluik, het zogenaamde ‘commodity’-deel, tot het besluit groene elektriciteit dat dit deel regelt eventueel aangepast wordt.

Met deze implementatie maakt BRUGEL een einde aan een bestaande discriminatie; “in het oude systeem werden de 'klassieke' verbruikers immers op het vlak van de kosten van het distributienet gediscrimineerd tegenover de 'prosumers', aangezien de 'prosumers' slechts aan deze kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie (na de compensatie), hoewel zij het distributienet hadden gebruikt voor alle afgenomen brutohoeveelheden".

“We hadden het stopzetten van de compensatie graag afgestemd op de lancering van de MIG 6 maar hebben onlangs te horen gekregen dat diverse obstakels de inwerkingtreding van deze laatste binnen een redelijke termijn in de weg staan. Een dergelijke langdurige onzekerheid mag geen weerslag hebben op de adequate uitoefening van de opdrachten van de regulator, die moet toezien op het evenwicht tussen de belangen van alle netgebruikers. BRUGEL kon dus niet anders dan corrigerende maatregelen treffen”, aldus Jan Willems, waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL.

Ter herinnering, de beslissing om het compensatiemechanisme stop te zetten is al enkele jaren geleden genomen en werd opnieuw bekrachtigd in de tariefmethodologie 2020-2024. Een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van februari 2018 versterkt overigens deze beslissing.

We verduidelijken graag nog even dat er niets verandert voor de productie-installaties met een vermogen van meer dan 5 kW, waarvoor geen compensatie geldt.

Zie het persbericht (FR / NL)
Enkele cijfers (FR / NL)
Standaardvoorbeelden (FR / NL)
Lees de beslissing 111 (FR / NL)