19 december, 2019

Begin maart 2019 heeft BRUGEL, de Brusselse energieregulator, de nieuwe tariefmethodologie gevalideerd en vervolgens gepubliceerd. Op basis van deze methodologie heeft Sibelga haar tariefvoorstel voor de periode 2020-2024 geformuleerd. Na onderhandelingen en aanpassingen werd dit tariefvoorstel op 18 december 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur van BRUGEL. De nieuwe tarieven (beschikbaar op onze website) worden van kracht op 1 januari 2020.

WELKE NIEUWIGHEDEN BEVAT DE TARIEFMETHODOLOGIE?
Voor de periode 2020-2024 voorziet de methodologie, ter vervanging van een deel van het bestaande tarief, in de invoering van een capaciteitscomponent voor laagspanningselektriciteit voor de huishoudelijke en professionele klanten met jaarlijkse meteropneming. Dit betekent dat een deel van de distributietarieven - 20% - niet langer op basis van de verbruikte kilowatturen zal worden gefactureerd, maar op basis van het aansluitingsvermogen dat aan de eindgebruiker ter beschikking wordt gesteld. De andere componenten blijven evenredig, behalve de meting, die vast blijft. De invoering van een capaciteitsterm in de tariefstructuur maakt een betere kostenreflectiviteit (1) mogelijk. BRUGEL maakt zo de weg vrij voor een tarifering die de consumenten ertoe zal aanzetten het netwerk beter te gebruiken door rekening te houden met het ter beschikking gestelde vermogen. Deze maatregel heeft tot doel de energietransitie voor te bereiden.

ANDERE VERANDERINGEN VANAF 2020
De eigenaars van fotovoltaïsche panelen die beschikken over een productie-installatie waarvan het vermogen lager is dan of gelijk is aan 5 kW, genoten van het compensatieprincipe.
Dit principe zal vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, zoals al sinds enkele jaren voorzien is en herbevestigd werd in de tariefmethodologie 2020-2024. De compensatie zal van toepassing blijven op het deel ‘energie’ van de factuur, maar zal niet langer gelden voor het deel ‘netkosten’.

NIEUWE TARIEVEN: WAT IS DE IMPACT VOOR DE GEMIDDELDE HUISHOUDELIJKE KLANT?
Concreet bestaat de energiefactuur die elke verbruiker ontvangt uit verschillende elementen, zoals de kosten met betrekking tot de verbruikte energie, de transmissie, de btw, de federale bijdragen enz.
De distributiekosten vormen ongeveer 28% van de gasfactuur en 32% van de elektriciteitsfactuur van de Brusselaars. Deze tarieven, die verband houden met het gebruik van het net, dekken de kosten voor de exploitatie van het net, de openbaredienstopdrachten van Sibelga (beheer van beschermde afnemers, openbare verlichting enz.) en de vergoeding en bijdrage aan de gemeenten voor het gebruik van hun wegen.

Welke impact zullen de nieuwe distributietarieven hebben voor de Brusselse huishoudelijke klant?
De meeste huishoudelijke klanten (bijna 80%) verwarmen op gas en verbruiken elektriciteit. De gemiddelde ‘gemengde’ klant (2) zal in 2020 op zijn globale factuur een daling van de distributiekosten met 5,8% vaststellen, oftewel 33,70 EUR incl. btw minder. Daarna zullen deze kosten lichtjes stijgen. De stijging tussen 2019 en 2024 (die wordt geraamd op + 2,7%), oftewel 14,50 EUR/jaar incl. btw, zal evenwel aanzienlijk lager zijn dan de indexering (8,9% gecumuleerd over de periode).
We wijzen erop dat de tarieven voor de herfacturering van de transmissiekosten (3) niet zijn inbegrepen in dit tariefvoorstel en zoals elk jaar in januari aangepast zullen worden.

NIEUWE TARIEVEN: WAT IS DE IMPACT VOOR PROFESSIONELE KLANTEN EN GROTE VERBRUIKERS?

Wat gas betreft, bedraagt de daling in 2020 ongeveer 10% voor de professionele klant die minder dan 10 GWh/jaar verbruikt en ongeveer 25% voor de grote verbruikers, zoals collectieve verwarmingen (>10 GWh/jaar). Deze daling hangt samen met de door BRUGEL gevraagde wijzigingen van de tariefstructuur.

Wat elektriciteit betreft, zullen de gebruikers van middenspanning echter een stijging van hun factuur met respectievelijk 3,6% (MS-klanten (4)) en 15% (ZMS-klanten (5)). Deze stijgingen vloeien voort uit de verschillende maatregelen die werden getroffen om de tariefroosters te vereenvoudigen en geleidelijk te stoppen met een historische tariefstructuur waarvoor er geen reden meer is.

NIET-PERIODIEKE TARIEVEN
Alle tarieven voor technische prestaties, zoals de opening van een meter of aansluitingswerken, werden eveneens gevalideerd door BRUGEL.

“Dankzij het analysewerk van de medewerkers van BRUGEL konden we onze rol vervullen van neutrale speler die rekening houdt met zowel de behoeften van de operator als de economische realiteit van de verbruikers. BRUGEL zal een jaarlijkse ex-postcontrole blijven uitvoeren om de prognoses en de realiteit te monitoren en zal in de loop van de regulatoire periode altijd maatregelen kunnen treffen om de tarieven aan te passen in geval van te grote verschillen of wijzigingen van de ordonnantie”, aldus Eric Mannès, voorzitter a.i. van BRUGEL.


Zie het communiqué de presse persbericht met bijlagen (uitsplitsing van de factuur + benchmark)

(1) De perfecte reflectiviteit van de kosten zou betekenen dat de consument een tarief betaalt dat overeenstemt met de kosten die zijn verbruik veroorzaakt voor de verschillende marktspelers.
(2) Referentieklant met verbruik van 2800 kWh voor elektriciteit en 12.000 kWh voor gas.
(3) Wat betreft de elektriciteit, zal de herfacturering van deze kosten doorgerekend worden via de distributiefactuur.
(4) MS-klant: met HS-aansluiting in lus
(5) ZMS-klant: voorwaardelijk, rechtstreeks aangesloten op de secundaire rails van een transformatorstation van Elia-Sibelga