21 november, 2019

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie en controleur van de waterprijzen, keurt het verzoek tot indexering van VIVAQUA goed. Dit zal leiden tot een beperkte verhoging van de jaarlijkse waterfactuur met 2,19%, wat overeenkomt met € 5,52 per jaar voor een tweepersoonsgezin* (incl. BTW).

Sinds 2018 is BRUGEL bevoegd op het gebied van de controle van de waterprijs (opstellen van tariefmethodologieën en goedkeuring van de tarieven van de sector). In het kader van de lopende overgangsperiode voorzien de waterverordening en een accord bilatéral bilateraal akkoord in de invoering van een indexatieprocedure op basis van de consumentenprijsindex voor VIVAQUA, waarin een gedeeltelijke inhaalbeweging is opgenomen na de bevriezing van de automatische indexering van de tarieven die sinds 2014 is voorgeschreven.

In september 2019 is door VIVAQUA een verzoek tot indexering van verschillende tarieven ingediend voor de periode 2014-2020. Om de verzoeken te objectiveren en een beslissing te kunnen nemen die beantwoordt aan de reële behoeften van VIVAQUA, heeft BRUGEL een kritische analyse van de verschillende verzoeken uitgevoerd. BRUGEL heeft daarop de aanvraag tot indexering van de component “gemeentelijke sanering” ingewilligd en de aanvragen tot indexering van andere tarieven, zoals de niet-periodieke tarieven in verband met bepaalde technische en administratieve prestaties, afgewezen.

”Na analyse en na raadpleging van het Comité van watergebruikers en de Economische en Sociale Raad, en met het oog op de onderfinanciering van het net, zijn wij voorstander van een verhoging van de tarieven, temeer omdat de impact voor de gebruiker relatief beperkt blijft (< € 3/jaar/persoon incl. BTW)” en onder de inflatie blijft, verduidelijkt Eric Mannès, voorzitter a.i. van BRUGEL. ”Het is inderdaad essentieel voor Vivaqua om de bedrijfsactiviteiten te kunnen financieren, maar het is net zo belangrijk dat een externe speler de aanvragen tot indexering kan beredeneren. Hier vervult BRUGEL zijn rol van neutrale regulator die rekening houdt met zowel de behoeften van de operator als de economische realiteit van de verbruikers.” 

Er wordt op gewezen dat VIVAQUA ook een aanzienlijke subsidie ontvangt van het Gewest, die geen invloed zal hebben op de tarieven van VIVAQUA voor 2020, maar die haar wel toelaat geld te lenen en zo ook te blijven investeren.

De in de aanvraag tot indexering vermelde nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2020.

Gelijktijdig met de overgangsperiode werkt BRUGEL actief aan de opstelling van een nieuwe tariefmethodologie voor de periode van 2021 tot 2026. Deze zal begin 2020 worden gepubliceerd.

“Op basis van deze methodologie, die een geheel van regels en leidende principes vastlegt, zal Vivaqua in staat zijn om zijn tariefvoorstellen voor de zes volgende jaren uit te werken. Eind 2020 zal BRUGEL deze voorstellen goedkeuren”, aldus Eric Mannès. “Aangezien er sinds 2014 geen indexering van de waterprijs meer heeft plaatsgevonden, voorziet het nieuwe tariefvoorstel van Vivaqua waarschijnlijk een verhoging van de financiering om de duurzaamheid van de activiteiten te waarborgen. BRUGEL zal dan opnieuw zijn rol van objectieve speler vervullen en zich ervan vergewissen dat de toekomstige tarieven eerlijk en billijk zijn", zegt Eric Mannès tot slot.

* Dit bedrag is berekend voor een tweepersoonsgezin met een gemiddeld verbruik van 35 m³ per jaar per persoon.

Zie:
Le communiqué de presseHet persbericht
La décisionDe beslissing