28 februari, 2018

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, deelt mee dat hij heeft beslist het einde van de compensatie voor het gedeelte 'netkosten' te koppelen aan de ingebruikname van de 'Clearing House' van Atrias* en de MIG6**. BRUGEL correleert zijn beslissing bijgevolg met het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2017.

Na diverse besprekingen met de marktspelers en gezien de beslissing van de Regering om met het einde van de compensatie voor het 'commodity'-gedeelte te wachten tot de ingebruikname van de MIG 6, is duidelijk gebleken dat enkel de compensatie voor het gedeelte netkosten afschaffen op 1 juli 2018 een tijdrovende en dure ingreep zou zijn voor de leveranciers en de Brusselse distributienetbeheerder. BRUGEL wil vermijden dat deze extra kosten aan de verbruikers worden aangerekend en geeft er de voorkeur aan het einde van de compensatie te laten samenvallen met de ingebruikname van de MIG 6, die alle functionaliteiten voorziet voor de goede uitvoering ervan.

“De legitimiteit van de afschaffing van het compensatieprincipe staat hoegenaamd niet ter discussie. Maar we mogen dit niet doen tot elke prijs. Onze rol als Brusselse energieregulator is altijd geweest de goede werking van de markt te bevorderen, niet ze te verstoren. Daarom hebben we, in het algemene belang van de markt, beslist ze uit te stellen", verklaart Marc Deprez, voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL.

TUSSENTIJDSE OPLOSSING

Hoewel er nog steeds geen concrete datum is vastgesteld voor de lancering van de MIG 6 (momenteel wordt medio 2020 genoemd), is BRUGEL van mening dat, met het oog op een gelijke behandeling van alle verbruikers in het Brussels Gewest, er een tussentijdse oplossing zou kunnen worden toegepast, en dit vanaf heden en in het kader van de huidige MIG. Het belangrijkste obstakel voor de volledige afschaffing van de compensatie zou namelijk de verplichting zijn voor de leveranciers om de geïnjecteerde energie op te kopen. Zonder die verplichting op te leggen, zouden de leveranciers die zich niet in dit segment willen positioneren, hun computersystemen niet hoeven aan te passen. De leveranciers die zich zouden willen onderscheiden, zouden dan wel kunnen voorstellen de geïnjecteerde energie van de prosumers*** op te kopen.

“We betreuren dat de opeenvolgende vertragingen van de MIG6 ertoe hebben geleid dat een marktevolutie uitgesteld is moeten zijn. We zijn echter niet van plan eindeloos te wachten op de lancering van de MIG 6. BRUGEL zal de evolutie van de timing voor de ingebruikname dus op de voet blijven volgen en zijn standpunt desgevallend herzien. BRUGEL moet de input van marktspelers in acht nemen maar ook voorstellen doen om alle verbruikers nu en in de toekomst toegang tot energie te garanderen in de best mogelijke omstandigheden”, besluit Marc Deprez.

HET COMPENSATIEPRINCIPE

Ter herinnering, het compensatieprincipe houdt in dat alle op het gewestelijke distributienet geïnjecteerde elektriciteit - geproduceerd door een fotovoltaïsche installatie op een ogenblik waarop de prosumer ze niet in realtime verbruikt - in Brussel mathematisch jaarlijks wordt afgetrokken van de hoeveelheid van het net afgenomen elektriciteit.

*Atrias is de unieke databank van de energiesector.

**De MIG 6 is het geheel van regels en normen dat de uitwisseling van gegevens tussen de BDN en de leveranciers mogelijk maakt.

***Prosumer is een kofferwoord dat wordt gebruikt voor een verbruiker die ook produceert. Dit is dus een gebruiker van het distributienet voor elektriciteit die beschikt over een toegangspunt voor de afname van het laagspanningsnet, en die een decentrale productie-eenheid heeft waarmee hij elektriciteit kan injecteren op het distributienet voor elektriciteit.