09 februari, 2018

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, informeert over de beslissing in haar voordeel van het Hof van Beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vzw TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit van BRUGEL.

Het Hof heeft geoordeeld dat het ingestelde beroep tot nietigverklaring niet gegrond is.

"Wij zijn tevreden met de beslissing van het Hof, dankzij dit vonnis zijn alle elektriciteitsverbruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan immers gelijk voor de kosten van de reëel van het net afgenomen elektriciteit. BRUGEL heeft altijd gehandeld met het oog op het evenwicht van de belangen van alle verbruikers op de markt, met respect voor de principes van transparantie, niet-discriminatie en doorrekening van de kosten," verklaart Marc Deprez, Voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL.

De tariefmethodologie is dus vrij van elke wezenlijke onregelmatigheid en de motivering voor de afschaffing van het compensatieprincipe volstaat.

DE DOOR TPCV AANGEVOCHTEN BESLISSING

De aangevochten beslissing over de tariefmethodologie heeft betrekking op de afschaffing van het compensatieprincipe voor installaties met een vermogen van minder dan 5 kVA.

Ter herinnering, het compensatieprincipe houdt in dat alle op het gewestelijke distributienet geïnjecteerde energie - geproduceerd door een fotovoltaïsche installatie op een ogenblik waarop de prosumer* ze niet verbruikt - jaarlijks wordt afgetrokken van de hoeveelheid van het net afgenomen elektriciteit.

De tariefmethodologie bepaalt dat de distributietarieven in de toekomst zullen worden toegepast op alle energie die reëel van het net wordt afgenomen, zonder aftrek van de geïnjecteerde hoeveelheid. Dit mechanisme kan gemakkelijk worden toegepast, aangezien in het Brussels Gewest alle installaties voor de productie van groene elektriciteit voorzien zijn van een meetuitrusting met dubbele stroom, die zowel de geïnjecteerde als de afgenomen stroom meet.

HET VONNIS VAN HET HOF VAN BEROEP

Het Hof meent met name dat:

  • lde afschaffing van de compensatie de regels voor de verdeling van de bevoegdheden respecteert, dankzij de toepassing van het principe van de tariefcascade. Het Hof bevestigt overigens: "Integendeel zou het behoud van het compensatieprincipe voor de toepassing van het tarief voor het gebruik van het transmissienet, met het gevolg dat de 'prosumers ' niet of zeer weinig zouden bijdragen aan de gebruikskosten van het transmissienet, een inbreuk op de federale bevoegdheid hebben betekend […]".

  • De beslissing van BRUGEL "is niet alleen niet-discriminerend maar maakt integendeel een einde aan een bestaande discriminatie; in het oude systeem werden de 'klassieke' verbruikers immers op het vlak van de kosten van het distributienet gediscrimineerd tegenover de 'prosumers', aangezien de 'prosumers' slechts aan deze kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie (na de compensatie), hoewel zij het distributienet hadden gebruikt voor alle afgenomen bruthoeveelheden".

  • De beslissing van BRUGEL eerbiedigt het principe van goed bestuur en het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien geen enkele Europese bepaling verbiedt dat de kosten van het distributienet op basis van de bruto-afname van het net worden verdeeld. Bovendien kan dit type verdeling niet worden beschouwd als "strijdig met een verplichting om hernieuwbare energie te ontwikkelen".

  • "Aangezien de beslissing een einde maakt aan een discriminatie en dus aan een illegaliteit, kan ze niet worden beschouwd als strijdig met het rechtszekerheidsbeginsel. […]
    Bovendien was dit voordeel met betrekking tot de distributienettarieven geen verworven recht van de "prosumers". BRUGEL toont aan dat als gevolg van de wisselende omstandigheden van het algemeen belang en het succes van de ontwikkeling van fotovoltaïsche panelen, het systeem te gunstig werd voor de 'prosumers', terwijl de hernieuwbare elektriciteit die zij produceren onregelmatig is en meestal wordt opgewekt tijdens de uren van de dag waarin de vraag naar energie het zwakst is. Het is dus normaal en billijk dat zij bijdragen aan de netkosten volgens hun gebruik van het net wanneer zij er energie van afnemen, ofwel wanneer zij geen energie produceren, ofwel wanneer zij meer energie verbruiken dan zij produceren."

OVERZICHT VAN DE FEITEN

1 juli 2014 - Overdracht van de tariefbevoegdheid van het federale niveau (CREG) naar de Gewesten (BRUGEL).

1 september 2014 - Goedkeuring van de tariefmethodologieën voor de periode 2015-2019.

1 oktober 2014 - Beroep van de vzw Touche pas à mes certificats verts (TPCV) tegen de tariefmethodologie van BRUGEL.

9 oktober 2014 - Inleidende zitting – Hof van beroep van Brussel – 18de kamer.

17 november 2017 - Pleidooien voor het Hof van beroep van Brussel.

25 januari 2018 - Beslissing van de 18de kamer van het Hof van beroep van Brussel – Uitgesproken tijdens de openbare zitting.

6 februari 2018 - Kennisgeving van de beslissing (alleen beschikbaar in het Frans).

* Prosumer is een kofferwoord dat wordt gebruikt voor een verbruiker die ook produceert. Dit is dus een gebruiker van het distributienet voor elektriciteit die beschikt over een toegangspunt voor de afname van het laagspanningsnet, en die een decentrale productie-eenheid heeft waarmee hij elektriciteit kan injecteren op het distributienet voor elektriciteit.