Regulatoire saldi

De regulatoire saldi worden bepaald als zijnde het vastgestelde verschil, voor elk van de jaren van de regulatoire periode, tussen, enerzijds, de geraamde kosten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de reële gerapporteerde kosten en, anderzijds, de geraamde inkomsten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de geregistreerde inkomsten.

Overeenkomstig artikel 9quater van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 10bis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de tariefmethodologie opgesteld overeenkomstig de richtlijnen betreffende de regulatoire saldi en hun bestemming.

Naast de discrepanties tussen de begrotingen en de feitelijke gegevens geven de besluiten inzake controles achteraf de situatie van de tariefreguleringsfondsen op 31/12 van elk gerapporteerd jaar weer.