Waterbemiddelingsdienst

Op 2 januari 2020 heeft Brugel een waterbemiddelingsdienst opgericht. De oprichting ervan vloeit voort uit de invoeging van artikel 64/1, § 2, tweede lid, 5° in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 

De waterbemiddelingsdienst is bevoegd om klachten van een gebruiker of een daartoe aangewezen mandaathouder tegen een wateroperator te behandelen. 

De term « wateroperator » verwijst:

  • Vivaqua (Brusselse intercommunale belast met de productie en de distributie van drinkwater);

  • De BMWM (de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer).

Onder « gebruiker » dient te worden verstaan: iedere persoon die de openbare waterdistributie en/of saneringsdiensten geniet.

De waterbemiddelingsdienst is enkel bevoegd als de klacht betrekking heeft op het niet naleven van de algemene verkoopvoorwaarden van Vivaqua of de in de voornoemde ordonnantie vastgelegde tariefbepalingen.

Alvorens de waterbemiddelingsdienst in te schakelen, dient de gebruiker vooraf een klacht te hebben ingediend bij de wateroperator om in het gelijk te worden gesteld. Enkel in geval van ontevredenheid of bij het uitblijven van een reactie van de operator kan de gebruiker een beroep doen op de waterbemiddelingsdienst. 

Bovendien mogen de feiten waarop de klacht betrekking heeft, niet langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. 

De klacht wordt binnen redelijke termijnen behandeld. 

De procedure voor de waterbemiddelingsdienst zal worden beëindigd hetzij door het sluiten van een overeenkomst tussen beide partijen, hetzij door het uitbrengen van een aanbeveling.  

De waterbemiddelingsdienst dient via het volgende formulier in kennis te worden gesteld van de klacht. Dat formulier kan met de post, per fax of via e-mail naar Brugel worden gestuurd: plainte.klacht@brugel.brussels.