Geschillendienst

Artikel 64/1 §2, al.2, 5° van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid breidt de bevoegdheden van de Geschillendienst van BRUGEL uit tot de watersector.

De Geschillendienst is bevoegd om klachten van een gebruiker of een daartoe aangewezen mandaathouder tegen een wateroperator te behandelen. 

De term « wateroperator » verwijst:

  • Vivaqua (Brusselse intercommunale belast met de productie en de distributie van drinkwater);

  • Hydria (bedrijf belast met de opvang en behandeling van afvalwater in het stroomgebied van de Zenne).

Onder « gebruiker » dient te worden verstaan: iedere persoon die de openbare waterdistributie en/of saneringsdiensten geniet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Geschillendienst is enkel bevoegd als de klacht betrekking heeft op het niet naleven van de algemene verkoopvoorwaarden van Vivaqua of de in de voornoemde ordonnantie vastgelegde tariefbepalingen.

Alvorens zich tot de Geschillencommissie te wenden, moet de gebruiker eerst geprobeerd hebben genoegdoening te krijgen van de waterbeheerder en alleen in geval van ontevredenheid of het uitblijven van een reactie van de beheerder kan de gebruiker zich tot de Geschillencommissie wenden.

Bovendien mogen de feiten waarop de klacht betrekking heeft, niet langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. 

De klacht wordt behandeld volgens het huishoudelijk reglement van de Geschillendienst.  

De klacht kan worden ingediend via ons online formulierons online formulier. Dat formulier kan ook met de post, per fax of via e-mail naar BRUGEL worden gestuurd: plainte.klacht@brugel.brussels. Voor een snellere verwerking gelieve ons online formulier te gebruiken.