Over BRUGEL

BRUGEL is de Brusselse reguleringscommissie voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

BRUGEL werd opgericht op 1 januari 2007 met het oog op de regulering en monitoring van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

BRUGEL zorgt ervoor dat het distributienet efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar is voor de verbruikers en de producenten. 

BRUGEL engageert zich voor een veilige werking van de markt, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker. 

Als regulator verlenen we advies aan de regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werken we nauw samen met alle betrokken partijen in de energiemarkt.

BRUGEL werkt onafhankelijk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en bestaat uit :

  • een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter en vier bestuurders benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

  • een team van raadgevers en assistenten.De elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregeld door de ordonnantie van 19 juli 2001, gewoonlijk genoemd "de elektriciteitsordonnantie".


Om de vrijmaking van de markt op 1 januari 2007 voor te bereiden, heeft de gewestelijke Regering op 14 december 2006 een ordonnantie uitgevaardigd tot wijziging van “de elektriciteitsordonnantie”. De wijzigende ordonnantie van 14 december 2006 bevat een hoofdstuk VIbis waarvan de titel luidt “Reguleringsautoriteit”. Dit hoofdstuk bevat een artikel 56 dat in “de elektriciteitsordonnantie “ een artikel 30bis § 1 invoegt waarbij BRUGEL wordt opgericht.

Le 20 juillet 2011, une nouvelle ordonnance modifiant « l’ordonnance électricité » est promulguée afin notamment de transposer dans la législation bruxelloise le « troisième paquet Energie » adopté le 13 juillet 2009 par l’Union européenne. L’ordonnance du 20 juillet 2011 a entre autres créé un GeschillendienstGeschillendienst opgericht binnen BRUGEL voor het behandelen van klachten die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen, heeft de procedure herzien betreffende de betreffende de gewestelijke van de gas- en elektriciteitsverbruikers en heeft de opdrachten van BRUGEL opnieuw gepreciseerd. 
Overeenkomstig artikle 30sexies van de ektriciteitsordonnantie, heeft BRUGEL een de ektriciteitsordonnantiede ektriciteitsordonnantie , heeft BRUGEL een huishoudelijk reglement (HR) opgesteld. Dit reglement bevat bepalingen betreffende de werking van de raad van bestuur, het opstellen door BRUGEL van diverse documenten, de interne procedures die van toepassing zijn, en het dagelijks en operationeel beheer van BRUGEL. In dit reglement wordt ook de samenstelling en de werkingswijze van de geschillendienst geregeld.


Meerdere besluiten van administratieve aard betreffende de organisatie en de werking van BRUGEL werden uitgevaardigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in uitvoering van « de elektriciteitsordonnantie ». U kan de lijst van deze besluiten vinden in de tabel hieronder.