Transparantie van de bezoldigingen (2019)

Opgesteld krachtens artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

BRUGEL verleent geen subsidies.

Inventaris van de overheidsopdrachten door BRUGEL

Gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen en alle voordelen van alle aard

Lijst van de aanwezigheid en vergoedingen

Transparantie van de bezoldigingen (2018)


Opgesteld krachtens artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Lijst van de aanwezigheid en vergoedingen 2018 (K1, K2, K3, K4)

Transparantie van de bezoldigingen (2007 - 2017)

De ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006, bepaalt in artikel 7:

"(…) ieder beheersorgaan (…) van de instelling maakt een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat:

- een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn;

- en lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;

- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken." 

Lijst van de aanwezigheid en vergoedingen 2017 (K1, K2, K3, K4)