30 mei, 2023

Leefmilieu Brussel lanceert een nieuwe projectoproep voor het Informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsverbruikers.

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt in Artikel 33bis dat de Regering verantwoordelijk is voor de organisatie van een informatiecentrum voor gas- en elektriciteitsverbruikers.

Het arrest van 27 februari 2014 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit voert dat artikel 33bis uit, en bepaalt de modaliteiten van deze projectoproep die tot de selectie van de organisator van het voornoemde centrum moet leiden.

Het kandidatuurdossier voor de periode 2024-2029  moeten uiterlijk op 28/08/2023 worden ingediend

Voor meer informatie kunt u terecht sur le site de Bruxelles Environnementop de website van Leefmilieu Brussel.