Gesloten
Open: 10 april, 2020
| Sluitend: 30 juni, 2020

Openbare raadpleging over de invoering van slimme- metersystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig de artikelen 24ter en 30bis §2, 2° van de Ordonnantie van 19 Julie 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legt BRUGEL haar ontwerpadvies en studie over de invoering van slimme-metersystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter openbare raadpleging voor.

Context

De energiemarkt wordt momenteel geconfronteerd met verschillende evoluties en paradigmaverschuivingen om de energietransitie naar koolstofneutraliteit tegen 2050 te begeleiden, wat gewenst is op Europees en regionaal niveau. Deze evolutie brengt veel uitdagingen en nieuwe behoeften met zich mee, maar ook kansen voor de verschillende actoren en voor de samenleving in het algemeen. Als gevolg hiervan zullen de distributienetwerken geconfronteerd worden met de toename van gedecentraliseerde productie- en vraagbeheeroplossingen in verband met flexibele ladingen (huishoudelijke batterijen, elektrische voertuigen, boilers, enz.). Deze netwerken moeten dus worden omgevormd tot intelligente netwerken in hun beheer (dynamisch), in hun ontwikkeling (rationalisering van het gebruik van de capaciteit via maatregelen voor vraagbeheer) en in hun vermogen om tegen lage kosten in te spelen op de behoeften van de markt en de klanten (betere kwaliteit van de dienstverlening, ontwikkeling van de energiegemeenschappen, enz.)

Om een beter inzicht te krijgen in al deze uitdagingen, heeft BRUGEL, met de hulp van een externe consultant, een studie uitgevoerd om de geschiktheid van de invoering van deze slimme-metersystemen vanuit een economisch, sociaal en milieuaspect te beoordelen: “ Identificatie van het model voor de uitrol van slimme-metersystemen dat rekening huidt met de behoeften van de mark ten van de Brusselse gebruikers, met de verschillende invloeden op de samenleving in haar geheel en de gebruikers in het bijzonder ”. Deze studie werd uitgevoerd in overeenstemming met artikel 24ter van de elektriciteitsordonnantie, dat bepaalt dat:

« … Op voorwaarde dat een specifiek en transversaal onderzoek van Brugel de economische, energetische en sociale geschiktheid van de ontwikkeling van slimme meters aantoont voor elke niche bedoeld in artikel 24ter, lid 1 en 2, alsook, desgevallend, voor elke nieuwe categorie van eventuele begunstigden, en na debat in het Parlement, kan de Regering andere situaties bepalen waarin de distributienetbeheerder slimme meters installeert, evenals de installatiemodaliteiten ervoor.
Brugel legt dat onderzoek ter raadpleging voor aan het publiek. … »

Deze studie heeft met name input geleverd voor de visie van BRUGEL op de invoering van slimme-metersystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die zij in een ontwerpadvies heeft uiteengezet.

Onderwerp van de raadpleging

De documenten die het onderwerp zijn van deze openbare raadpleging zijn:

  • Het ontwerpadvies op eigen initiatief 294 betreffende de visie 2020-2050 van BRUGEL voor de uitrol van slimme-metersystemen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ( Frans- en Nederlandstalige versie)

  • Het eindrapport van de studie in opdracht van BRUGEL over de identificatie van het model voor de invoering van slimme-metersystemen in Brussel (Franstalige versie)

  • De samenvatting van het eindverslag ( Frans- en Nederlandstalige versie)

Een gezamenlijk advies over de studie werd door de Federatie van Maatschappelijke Diensten (FDSS) en Infor GazElec opgestelde studie is ter informatie bij de documenten gevoegd.

Reacties worden verwacht van 10/04/2020 tot 30/06/2020 en kunnen worden verstuurd via onze vorm.